Registrering av kadaver
Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Nedgang i rovdyrerstatning

22. januar 2021

Statistikken for antall sauer og lam som er erstattet som tapt til rovvilt i 2020 ble lagt fram i dag. Den viser at det er utbetalt erstatning for nesten 15 000 sauer og lam, det er en nedgang  fra drøye 17 000 i 2019.

– Det er gledelig at nedgangen fortsetter, selv om hvert tap er alvorlig for de som opplever å miste dyrene sine, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet. – Vi ser at det har god effekt å skille rovvilt og beitedyr med bruk av forvaltningsområder. I tillegg har vi og Statsforvalteren en god dialog med sauenæringen og lokale aktører når det gjelder tiltak og vi gjør uttak av skadegjørende rovvilt,

Så godt som alle erstatningssøknadene for tap av sau til rovvilt i 2020 er behandlet av Statsforvalteren og det er registrert en nedgang sammenlignet med året før.

Ikke færre beitedyr

Antallet beitedyr økte i følge Landbruksdirektoratet med 11 % i perioden 2007 til 2017, og hadde også en liten økning fra 2019 til 2020. Rovviltbestandene er relativt uendret over de siste ti årene. Dermed er det ikke sannsynlig at endringer i antall rovvilt eller sau påvirker nedgangen på landsbasis, selv om det er regionale forskjeller.

Halvering i antall skader forårsaket av bjørn

Uttak av to bjørner i Namdalen, en av dem ei binne, gjorde at tapene til bjørn i dette området ble kraftig redusert i 2020 sammenlignet med året før. Tap til bjørn vil i stor grad være avhengig av enkeltindivider, og tallene vil derfor variere en del fra år til år. Det er en utfordring at bjørnebestanden er langt under bestandsmålet for landet og at det oppstår bjørneskader utenfor forvaltningsområdene for bjørn.

Antallet sauer tatt av jerv, gaupe, ulv og kongeørn er relativt uendret siden 2019 og jerv står fremdeles for størstedelen av tap av sau samlet sett.

Mest tap i Trøndelag

Trøndelag er det fylket i landet der tapet til rovvilt er størst. 4 566 sau og lam ble erstattet i 2 020, og alle de store rovdyrene, inkludert kongeørn, men med unntak av ulv er representert som tapsårsaker. Innlandet og Nordland fylker har også store tap til rovvilt.

 

SNO påviser tap til rovvilt

I 2020 er det utbetalt kr 37,7 mill. til erstatning for tap av sau og lam til rovvilt, I 2019 ble det utbetalt kr. 44,6 millioner.

Når man skal finne ut om et beitedyr har blitt tatt av rovvilt rykker Rovviltkontaktene i SNO ut. Dette skjer etter meldinger fra saueeiere ved mistanke om tap til fredet rovvilt. SNO undersøker dyrene og dersom de konkluderer med at tapsårsaken er fredet rovvilt har saueeier automatisk rett til erstatning for det aktuelle dyret.

Erstatning utbetales også for tap Statsforvalteren vurderer som sannsynlig at stammer fra fredet rovvilt, ut fra kunnskap om tapsårsaker i området og lokale rovviltforekomster.

Selv om tallene for påviste tap naturlig nok er mye lavere enn erstattede tap ser vi den samme synkende kurven for antall påviste tap.

 

Kilde: Pressemelding fra Miljødirektoratet