Dyrket myr
Foto: Erik Joner/NIBIO

Stortinget har vedtatt forbud mot nydyrking av myr.

11. april 2019

Stortinget har i dag vedtatt forbud mot nydyrking av myr. Flertallet ( H, FrP, KrF, V ,SV, MdG og Rødt) går inn for at det kan innføres et forbud mot nydyrking av myr med hjemmel i jordloven, men regjeringspartiene har en merknad som åpner for dispensasjoner. Arbeiderpartiet og Senterpartiet går i mot et forbud.

Les hele innstillingen fra næringskomiteen her

Dette er de punktene regjeringspartiene mener bør vektlegges i en forskrift om forbud mot nydyrking av myr:

  • 1. Dispensasjon vil kunne gis i «særskilte tilfeller», og dispensasjonsordningen som skal foretas av kommunen skal knyttes opp mot søkers behov.

  • 2. Dispensasjon kan gis når eieren mister andre produksjonsarealer på grunn av tap av leiejord, utbygging, samferdselstiltak eller lignende.

  • 3. Dispensasjon kan gis i landbruksområder der eneste dyrkingsressurs er myr, eller for å ivareta særskilte produksjoner i myr på fjellgrunn.

  • 4. Dispensasjonsadgangen skal bygge på vurderinger knyttet til myrarealets størrelse, arrondering, tilgang på andre dyrkingsarealer og om det er mulig å ta i bruk dokumenterte klimagassreduserende dyrkningsmetoder.

  • 5. Søkeren må dokumentere at det omsøkte tiltaket er av vesentlig betydning.

Andre merknader fra komiteen:
Siden dette forslaget innebærer et inngrep i privat grunneiers rett til å disponere egen grunn, mener komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, at kompensasjonsordninger bør vurderes. Kompensasjonsordningene skal kun gjelde for bortfalt areal tilknyttet allerede eksisterende dyrket grunn.

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, vil imidlertid understreke at det bør utredes om et forbud mot omdisponering av myr som klimatiltak, med forskriftsfestet regelverk for dispensasjonsadgang, bør gjelde alle samfunnssektorer og ikke bare for landbruket.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, mener et eventuelt forbud mot omdisponering av myr blir mindre inkonsekvent om det gjelder alle samfunnssektorer og ikke bare landbruk.

Les mer om at en tredel av dyrkbart areal er myr

Kilde: Stortinget.no