Dyrket myr
Foto: Erik Joner/NIBIO

En tredel av dyrkbart areal er myr.

27. mars 2019

Akkurat i det næringskomiteen skal avgi sin innstilling om forbud mot nydyrking av myr, kom NIBIO i dag med en rapport som gir en oversikt over dyrkbar myr. Den viser at det er mange områder og landbrukseiendommer der det aller meste av dyrkbart areal er myr. Områdene der myr utgjør den største andelen av dyrkbar jord finner vi i  Lofoten/Vesterålen, Nord-Møre/Trøndelagskysten, kysten av Nord-Hordaland og Sogn- og Fjordane, og i de kystnære delene av Agder og Telemark. 

Les hele rapporten her

Det er registrert 12 806 634 dekar dyrkbar jord i Norge. Av dette utgjør myr en drøy tredjedel (37 %). Djup myr alene utgjør 23,5 %. Myrandelen av det dyrkbare arealet i Norge er geografisk skjevfordelt. I enkelte områder er størsteparten av det dyrkbare arealet myr. I Vest-Agder (61 %) og Hordaland (51 %) er mer enn halvparten av det dyrkbare arealet myr. I disse to fylkene er det imidlertid lite dyrkbart areal totalt sett. Det også regional variasjon innenfor fylkene og lokal variasjon innenfor den enkelte kommune. I 387 (av 421 kommuner) finnes det, blant de landbrukseiendommene som har dyrkbart areal, både enkelteiendommer hvor alt dyrkbart areal er myr og enkelteiendommer hvor alt dyrkbart areal er mineraljord. Dette understreker at det er stor lokal variasjon.
Det er 21 kommuner der over 75 prosent av dyrkingsjorda er myr, disse kommunene er:  Fedje, Iveland, Smøla, Hitra, Radøy, Vegårshei, Frøya, Austrheim, Austevoll, Marnardal, Sandøy, Lindås, Andøy, Hadsel, Vennesla, Vågan, Vikna, Naustdal, Øksnes, Haugesund og Songdalen.

Tilgjengelig dyrkbart areal

Rapporten definerer Tilgjengelig dyrkbart areal som areal som
– er kartlagt som dyrkbar jord i digitalt markslagskart
– ikke er vernet
– ligger på landbrukseiendom med normale (avklarte) eierforhold
– ligger på landbrukseiendom som drives av eier selv (drives ikke som leiejord)
– er klassifisert som lettdrevet (A-jord)

Det tilgjengelige dyrkbare arealet utgjør etter denne avgrensningen 3 033 470 dekar. Dette utgjør 23,7 % av alt dyrkbart areal. Det tilgjengelige dyrkbare arealet fordeler seg på 27 890 landbrukseiendommer i 413 (av 421) kommuner.  Antallet landbruksforetak vil imidlertid være noe mindre, da en enkelt eier kan eie flere landbrukseiendommer og drive disse som ett foretak. Fordelingen mellom jordtyper er, med denne avgrensningen, ganske lik fordelingen for alt dyrkbart areal. Andelen myr er imidlertid noe (4 %) lavere enn for det totale dyrkbare arealet.

Tilgjengelig dyrkbart areal fordelt på jordtype.
Jordtype                       Dekar         %
Dyrkbar mineraljord  2 039 176   67,2
Dyrkbar grunn myr        326 604  10,8
Dyrkbar djup myr         667 690   22,0
Totalt                           3 033 470   100

 

 

Kilde: NIBIO