Tidligere var grensen for å kjøre traktor med utstyr på offentlig veg 34 kilometer langs veg. Dette er blant endringene i bestemmelser om kjøring med landbruksmaskiner på offentlig veg. Andre praktiske endringer er:

 • Kjettinger til traktor er kun påbudt der det er forventet kjøring på veg som er snø- eller isdekket.
 • Traktorkjøring med brede dekk, tvillinghjul eller gummidekk uten utstyr bakpå blir også tillatt mellom jordene på offentlige veg.
 • Kjøring med bred landbruksmaskin til og fra jordbruksarealer, verksted, kjøp/salgssted og landbruksentreprenørkjøring blir en del av vilkåret om “vanlig bruk”.
Enklere og tilpasset dagens drift

De nye reglene har tatt høyde for praktiske hensyn og bidrar til lik praksis, samtidig som de ivaretar trafikksikkerheten.

Forskriftsendringene trådte i kraft 15. januar.
(
Det er § 5-5 nr. 6 som er blitt endret)

Landbruksmaskin med bredde inntil 3,50 m tillates kjørt på offentlig veg innenfor en radius på 50 km målt i luftlinje fra der foretaket som eier, leaser eller leier kjøretøyet er hjemmehørende.

Kjøring er kun tillatt som ledd i vanlig bruk av landbruksmaskinen. Med vanlig bruk menes nødvendig kjøring til, fra, mellom jordbruksarealer, til og fra verksted, til og fra kjøp eller salgssted e.l. Dette gjelder også når kjøringen skjer som ledd i landbruksentreprenørvirksomhet.

For kjøring mellom gård og jordbruksarealer gjelder § 5-5 nr. 6 første setning også for traktor påmontert tvillinghjul, brede dekk eller gummibelte.

 

-Bakgrunnen for endringene er at Samferdselsdepartementet ønsker et enklere regelverk for dem som kjører brede landbruksmaskiner (inntil 3,55 m) på offentlig veg og å sikre lik praksis. Færre gårder, mer samdrift, maskinsamarbeid, mer leid jord og lengre kjøreavstander skaper behov for å kunne kjøre lengre.

Det sier Asia Akther i Statens vegvesen som har ledet arbeidet med endringene.

Ønsket endring

Representanter for landbruksnæringa har i lengre tid etterlyst klarere regler for slik kjøring. Ei arbeidsgruppe ledet av Statens vegvesen har jobbet fram endringene. De andre deltagerne i gruppa har vært:

 • Norges Bondelag
 • Arbeidstilsynet
 • Matmerk
 • Norges Lastebileierforbund
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Norsk Landbruksrådgivning
 • Bedre Gardsdrift
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Utrykningspolitiet/Politidirektoratet

Norges Bondelag vil i samarbeid med Statens vegvesen sørge for bedre kunnskap om og praktisering av reglene om merking av bred transport for å ivareta trafikksikkerhetshensyn.