Smågriser i binge
Foto: Mattilsynet

Mattilsynet opphever PRCV-restriksjoner

14. september 2018

Prøver fra svinebesetninger i Rogaland og Agder viser at porcint respiratorisk coronavirus (PRCV) har vært til stede i mange besetninger i Norge. Fordi ingen svineprodusenter har rapportert om dyr som viser tegn til sykdom som følge av PRCV, og fordi viruset heller ikke kan smitte til mennesker, opphever Mattilsynet restriksjonene.

Dette betyr at:

Vi opphever restriksjonene (båndleggingene)
Dersom du har fått pålagt restriksjoner på grunn av at det er påvist antistoffer mot PRCV i besetningen din, vil du få opphevet restriksjonene dersom du ikke har kliniske symptomer på PRCV hos grisene dine. Du vil få beskjed direkte fra lokal avdeling i Mattilsynet om at du ikke lenger har restriksjoner knyttet til din besetning.
Vi vil ikke båndlegge flere besetninger som har/får positiv antistofftest for PRCV forutsatt at det ikke foreligger kliniske symptomer på PRCV hos dyra.
Du kan transportere dyr som vanlig: Du trenger ikke ta spesielle forholdsregler ved transport av dyr, om du har fått/får påvist antistoff mot PRCV i din besetning og ikke har kliniske symptomer på dyrene.
Du kan sende dyr til slakt på vanlig måte: Hverken du, dyretransportøren eller slakteriet trenger å ta spesielle forholdsregler selv om du har fått/får påvist antistoffer mot PRCV i din besetning.

PRCV for første gang i Norge

Høsten 2018 ble det for første gang påvist antistoff mot PRCV i Norge. PRCV er et virus som i hovedsak angriper luftveiene hos gris.

PRCV er en gruppe B-sjukdom, og besetninger som har fått påvist antistoffer mot viruset – eller er kontaktbesetninger til slike – har fått pålagt restriksjoner.

Sykdommen er utbredt i resten av Europa og erfaringer fra andre land viser at smittede dyr som regel får milde eller ingen symptomer på sykdom. Dette stemmer godt overens med slik det ser ut til at sykdommen også arter seg i Norge; besetninger som har gjennomgått en infeksjon og dannet antistoffer har ikke hatt kliniske symptomer på sykdom.

Sykdommen kan ikke smitte til mennesker. Det kan se ut til at smitten allerede er utbredt i svinepopulasjonen i Norge og at sykdommen gir lite produksjonstap og lidelse for dyrene som er smittet. Mattilsynet har derfor besluttet å forvalte denne sykdommen som en C-sykdom i besetninger som ikke har kliniske symptomer på sykdom.

Kilde: Mattilsynet