Sauer på beite
Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Ber alle berørte saueholdere bidra til å bekjempe mædismitten i Trøndelag

2. desember 2019

Vi har i høst opplevd at dyr er flyttet ulovlig innenfor en av de tre vær-ringene der medlemmene er båndlagt. Det er uforståelig og svært skuffende at berørte aktører kan opptrer så uansvarlig og sette mædibekjempelsen i fare. Det skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Mædi er en krevende sykdom å bekjempe-skal vi lykkes må alle være lojale. Bekjempelsen av alvorlig smittsomme dyresykdommer i Norge er basert på tillit og samhandling mellom næringa, kunnskapsstøtten og forvaltninga.

Mattilsynet henstiller nå alle berørte aktører om å opptre ansvarlig og være lojale til bekjempelsesstrategien. God samhandling og tillit mellom næringa og forvaltninga er påkrevd om vi skal lykkes i bekjempelsen. Mangler vi nødvendig lojalitet hos aktørene er det ikke grunnlag for å videreføre mædibekjempelsen. Hverken dyra, næringa eller forvaltninga er tjent med at mædi får etablere seg i norsk sauehold.

Les om forbudet mot å flytte sau i deler av Trøndelag her

Syv sauehold med diagnosen mædi og over 80 sauehold er «båndlagt» av Mattilsynet

Smitte mellom besetninger skjer ved livdyrforflytninger. «Båndlegging» av et sauehold innebærer blant annet at sau ikke kan flyttes til eller fra saueholdet og er et tiltak for å hindre at eventuell smitte spres videre til andre sauehold. Forflytningsforbudet har hjemmel i Lov om matproduksjon og mattrygghet mv.(«Matloven»).

Sommeren 2019 ble det påvist mædismitte i to sauehold i tidligere Nord-Trøndelag. Det viser seg at smitten har ligget i sauemiljøet i Trøndelag siden forrige utbrudd i 2005. Dette betyr at vi ikke lyktes med å fjerne smitten sist.

Norge har som mål å være fri for mædi, da sykdommen erfaringsvis gir svært redusert dyrevelferd og produksjonstap på opptil 30% om den får etablere seg i sauepopulasjonen.  

 

Omfattende prøvetaking – men smittesituasjonen er fortsatt uoversiktlig

Det pågår derfor nå et omfattende arbeid for å få oversikt over smittesituasjonen i Trøndelag. Det er bla. prøvetatt nærmere 14.500 dyr siden i sommer. 9500 av disse prøvene er tatt i båndlagte sauehold som er en del av mædiutbruddet, mens 5000 prøver stammer fra sauehold som ligger i den opprettede «mædi sonen» men ikke er en del av utbruddet og som (tidligere Nord-Trøndelag og Fosen). Vi får gradvis mer kunnskap om smitteveier og utbredelsen av smitten gjennom prøvetaking og sporing av livdyrforflytninger. Med mere kunnskap vil vi gradvis kunne ha en smidigere forvaltning av sykdomsutbruddet.  

Ingen av de båndlagte saueholdene kan erklæres fri for mædismitte i 2019.

De «båndlagte» saueholdene er prøvetatt kun en gang, og resultatene er ikke endelige. Alle skal følges opp med prøvetaking årlig over minimum to år. Ved mædidiagnose skal et båndlagt sauehold følges opp med prøvetaking årlig i minimum tre år.

Les mer om Mædi-utbruddet her.

Kilde: Pressemelding fra Mattilsynet.