Sauer som slikker salt.
Foto: Norsk Sau- og Geit

Mattilsynet åpner for bruk av saltstein i Nordfjella.

14. januar 2020

I et forslag til høringsbrev åpner Mattilsynet for bruk av saltstein i Nordfjella, men med strenge restriksjoner. De fastslår samtidig at saltsteinsforbudet som ble innført i fjor ikke fungerte i praksis. 

Les hele forslaget her

I innledningen i høringsforslaget skriver Mattilsynet følgende:
“I CWD-soneforskriften foreslår vi å endre reglene for bruk av salt til beitedyr slik at det blir mulig å gi salt via innretninger som ikke gir avrenning og som ikke skaper varige samlingsplasser. Salteinnretningen må flyttes flere ganger i løpet av den normale beiteperioden avhengig av underlaget.

For å unngå søl til terrenget må utstyret være konstruert slik at salt ikke lekker ut i grunnen, enten direkte eller via avrenning. Mattilsynet kommer ikke til å godkjenne spesifikke modeller. Det blir opp til den som bruker salteinnretningen å passe på at dette kravet oppfylles gjennom hele
beiteperioden.

Utenom beiteperioden skal saltet og salteksponerte flater på salteinnretning ikke være tilgjengelig for hjortedyr. Bruker må også i denne perioden passe på at det ikke skjer saltavrenning.

Her er forslaget til endret forskrift.

§ 5 a Bruk av salt
I sonen er det forbudt å sette ut eller bruke salt til beitedyr utendørs. Salt omfatter salter og mineraler, herunder løssalt og slikkestein.
Det er likevel tillatt å gi beitedyr salt fra en salteinnretning i normal beiteperiode dersom:
a) tildelingen av salt skjer på en måte som sikrer at det ikke lekker salter ut fra salteinnretningen direkte eller ved avrenning,
b) salteinnretning flyttes flere ganger gjennom perioden og minst så ofte at
vegetasjonen på utsatte steder ikke slites bort. Dokumentasjon på at flyttingen er gjennomført, for eksempel med mobilkamera, må kunne forevises Mattilsynet, og
c) salteinnretning er plassert med en avstand på minimum 50 meter og maksimum 500 meter fra tidligere registrert og inngjerdet salteplass, eller Mattilsynet har gitt tillatelse til annen plassering. Én registrert og inngjerdet salteplass kan bare erstattes med én salteinnretning.

Utenfor beiteperioden må salt oppbevares utilgjengelig for hjortedyr, og på en slik måte at det ikke fører til saltavrenning. Salteksponerte flater på salteinnretninger, må ikke være tilgjengelig for hjortedyr utenfor beitesesongen.
Salteinnretning skal være merket med eiers navn og telefonnummer, alternativt med DyreholdsID eller organisasjonsnummer.
Grinder, lemmer og lignende som er satt opp for å skjerme salteplasser, skal ikke åpnes eller fjernes med mindre Mattilsynet bestemmer annet. All aktivitet innenfor skjermede salteplasser i Nordfjella villreinområde sone 11 er forbudt.

Det er Landbruks- og matdepartementet som bestemmer endelig hva som sendes på høring, og som eventuelt vedtar en endring i forskriften.

Kilde: Mattilsynet