Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Markedsutsikter for kjøtt og egg

24. oktober 2021

Nortura fastsatte denne uka planlagte engrospriser for første halvår 2022. Nortura Totalmarked har nå offentliggjort Grunnlagsdokumentet der de legger fram markedsutsiktene for både kjøtt og egg. Her er hovedpunktene for hver enkelt produksjon.

Storfe

Prognosen per september 2021 viser et underskudd for storfe på 1 200 tonn for 2022. For prognosen er det lagt til grunn at alle importkvotene utnyttes fullt ut og at grensehandelen og nordmenns reisevirksomhet vender tilbake til det «normale». Dette er antagelser som bidrar til usikkerhet rundt hvordan salget av storfe vil utvikle seg i 2022.

Gjennom pandemien har det som følge av økt melkebehov vært mindre tilgang på melkekyr til slakt. Flere kalver fra melkeproduksjonen, senere utslakting og økt mordyrtall vil bidra til økt tilførsler av norskprodusert storfekjøtt når samfunnet normaliseres. Det prognoseres med en økning i tilførslene av storfekjøtt på 3 pst. i 2022.

Mer grensehandel, økt etterspørsel etter privat tjenestetilbud og flere utenlandsreiser er blant faktorene som bidrar til at det prognoseres med et fall engrossalget av storfe på 7 pst. i 2022. Som nevnt over er det stor usikkerhet rundt hvordan salget av storfe vil utvikle seg når vi kommer ut av toårsperioden med store endringer i markedet.

Markedsutsiktene frem mot 2026 viser at det er et begrenset rom for økning i mordyrtallet fra dagens nivå. Tollvernet setter begrensninger for prisuttaket på storfe. Analyser av tollvernet viser en presset konkurransesituasjon mot utlandet for hele slakt.

Storfeprodusentene opplever en sterk kostnadsvekst knyttet flere sentrale innsatsfaktorer.

Underskuddet av norsk storfekjøtt er størst i 1. halvår og prisen bør stimulere til økte leveranser av storfekjøtt i 1. halvår fremfor høsten hvor markedet er dekket av norsk kjøtt.

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe i første halvår 2022 økes med kr. 2,50 per kilo, til kr. 68,80 per kilo.

Gris

Prognosen per september 2021 viser et overskudd for gris på 2 200 tonn i 2022. For prognosen er det lagt til grunn at 1 050 tonn helslakt og ribbe importeres gjennom importkvotene og at grensehandel og nordmenns reisevirksomhet vender tilbake til det «normale». Dette er antagelser som bidrar til usikkerhet rundt hvordan salget av gris vil utvikle seg i 2022.

Økte slaktevekter bidrar til at tilførslene av norsk svin ventes å øke med om lag 2 pst. i 2021, selv om antall gris til slakt prognoseres å gå noe ned. For 2022 forventes det en flat utvikling i antall gris til slakt og gjennomsnittlig slaktevekt. Det prognoseres med tilnærmet uendrede tilførsler av gris i 2022.

Salget av norsk svinekjøtt har økt betydelig under pandemien. Sammenlignet med 2018 og 2019, forventes engrossalget av gris i 2021 å øke med 9 pst. For 2022 er det prognosert at det innenlandske engrossalget av svinekjøtt går tilbake til nivået før pandemien. Dette innebærer en reduksjon i engrossalget på 9 pst.

Svineprodusentene opplever en sterk kostnadsvekst knyttet flere sentrale innsatsfaktorer.

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for grisi første halvår av 2022 økes med kr. 1,00 per kilo, til kr. 36,50 per kilo.

Lam

Prognosen per september 2021 for lam og sau i 2022 viser et overskudd på henholdsvis 800 og 100 tonn. Etter år med overdekning er markedet for sau og lam nå i god balanse. Dagens bestand av sau gir grunnlag for balanse i markedet også i årene som kommer.

For 2021 er det prognosert med økte tilførselen av sau med 4 pst., mens tilførselen av lam forventes å falle med 1 pst. For 2022 viser prognosene at vi kan forvente en 1 pst. nedgang i tilførselen av lam. For sau estimeres det med uendret tilførsel. Innenfor importkvotene antas det at en større andel vil benyttes til import av sau sammenlignet med i 2020, hvor kvotene gjennomgående ble benyttet til import av lammekjøtt.

Det norske markedet for sau og lam har også opplevd økt etterspørsel gjennom pandemien, selv om påvirkningen har vært mindre enn for andre kjøttprodukter som i større grad inngår i grensehandelen. Prognosen for sau og lam legger også til grunn gjenåpning av samfunnet og en reversering av endringene vi har opplevd som følge av pandemien. Det prognoseres med redusert engrossalg for lam og sau med henholdsvis 9 og 2 pst. i 2022.

Saueprodusentene opplever en sterk kostnadsvekst knyttet flere sentrale innsatsfaktorer.

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam i første halvår av 2022 økes med kr. 2,60 per kilo, til kr. 72,00 per kilo.

Egg

Det har i lengre perioder vært overskudd av egg i markedet, men overskuddet har vært håndtert med førtidsslakting. Langtidsutsiktene fram til 2026 viser at det vil være noe rom for økning i produksjonen av egg.

I 2021 forventes det et overskudd av egg på 500 tonn før tiltak. For 2022 prognoseres det med at tilførselen av egg vil øke med 1 600 tonn, mens engrossalget kun vil øke med 300 tonn. Dette medfører for 2022 et overskudd i markedet på om lag 1 400 tonn egg.

For å dekke etterspørselen i enkelte perioder av året er det nødvendig med noe overdekning i produksjonen året sett under ett. Det periodevise overskudd håndteres med førtidsslakting. Det etterspørres nå primært egg fra frittgående høner. Omstillingen hos produsentene har vært betydelig og 96 pst. av eggene i Nortura er nå fra frittgående høner. Produksjonen av egg fra høner i miljøbur er nå på et nivå som gjør det mulig for Nortura å omsette eggene til storhusholdningsmarkedet. Markedet er imidlertid stadig endring og Nortura kan ikke garantere for at egg fra høner i miljøbur etterspørres fremover. I dag er prisen for egg fra frittgående produksjonssystemer kr 2,70 kr høyere enn egg fra miljøinnredning.

Eggprodusentene opplever en sterk kostnadsvekst knyttet flere sentrale innsatsfaktorer.

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg i første halvår 2022 økes med kr. 0,50 per kilo, til kr. 21,20 per kilo.

Kilde: Grunnlagsdokument for 1. halvår 2022 fra