Løsdriftsfjøs.
Foto: Tine Mediebank

Må investere over 20 milliarder for å oppfylle løsdriftskravet

10. mars 2021

NIBIO la idag fram en rapport om investeringsbehovet for å oppfylle kravet om at alle storfe skal være i løsdrift fra 2034. De anslår et investeringsbehov på 18-23 milliarder fram mot 2034. Kostnadene per kuplass i nybygde fjøs er beregnet til å være fra vel 200 000 til nær 400 000 kroner, avhengig av fjøsstørrelse. 

Les hele rapporten her

Formålet rapporten er å kvantifisere investeringsbehov i melkeproduksjonen som følger av endrede krav til hold av storfe fra 2024 og 2034. Det er blant annet krav om at alle storfe skal være i løsdrift fra 2034.

I 2019 er 60 prosent av besetningene og 47 prosent av melkekyrne fremdeles i båsfjøs. Disse produserer 37 prosent av melka, hovedvekten av dagens kyr i båsfjøs er på bruk med mindre besetningsstørrelser. Fylkene Vestland og Agder har den høyeste andelen båsfjøs. Viken, Vestfold og Telemark har de laveste andelene produsenter med denne fjøstypen.

Ifølge forskrift om hold av storfe skal alle kyr oppstalles i løsdriftsfjøs, men det er gitt en overgangsordning for storfe i båsfjøs bygd før 2004. Av 4554 produsentene med båsfjøs i 2019 vil samtlige ha krav om å legge om driften til løsdrift innen 2034. Fra 2024 gjelder krav om kalvingsbinge og beite-/mosjonskravet er utvidet til 16 uker for produsenter med båsfjøs. Dette kan påvirke produsentenes beslutning om å investere eller slutte som produsent, men kravene vil trolig isolert sett ikke medføre store investeringer.

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har på oppdrag for denne rapporten utarbeidet investeringskalkyler for løsdriftsfjøs tilpasset ulike besetningsstørrelser. Kalkylene viser at kostnaden for nye løsdriftsfjøs med 50 prosent påsett er fra kr 202 000 per kuplass for de største besetningene (120 kuplasser), til 386 000 per kuplass for de minste besetningene (15 kuplasser). For bygninger med 35 prosent påsett
er det ca. 8–12 prosent lavere investeringskostnad per kuplass. Faktorer som størrelsen på besetningen og muligheter for ombygging/påbygging til eksisterende driftsbygning vil påvirke kostnadene i stor grad. Båsfjøs som er egnet for ombygging/påbygging vil kunne komme ned i en investeringskostnad på kr 147 000 per kuplass.

Behovet for nye kuplasser vil være påvirket av etterspørselen etter melk og meierileveranse per ku. På bakgrunn av en referansebane for husdyrproduksjon, er behovet for melk i 2034 beregnet til å være 1496 mill. liter og meierileveransen 8090 liter per årsku. Det er beregnet et behov på 70 000 nye kuplasser i løsdrift for å møte etterspørselen i 2034.

Det er vist tre eksempler (scenario 1-3) på mulige strukturfordeling av de nye kuplassene og i hvor stor grad dette påvirker det totale investeringsbehovet. Der er det antatt ombygging/tilbygg for besetninger med 15 og 20 kuplasser og nybygg for større besetninger. I tillegg er hovedscenariet vist med forutsetning om bare nye bygninger. Hovedscenariet er også vist med forutsetning om 35 prosent
påsett. Det totale investeringsbehovet i driftsbygninger til løsdriftsfjøs er beregnet til å være mellom 18 og 22,8 milliarder kroner i disse fem scenarioene. Muligheter for å redusere investeringsbehovet er diskutert. Dette kan være slikt som å nytte eldre fjøs også for større besetninger eller uisolerte bygg i stedet for isolerte bygg. På den andre siden er det gjerne betydelige følgeinvesteringer ved utviding av
driften.

Fakta:

-I siste tiårsperiode er talet på produsentar med færre enn 20 kyr halvert. Talet på produsentar med 20 til 39 kyr er redusert med 25 prosent.

-Talet på produsentar med 40 til 69 kyr har auka frå 853 til 1480, og gruppa produsentar med over 70 kyr er auka frå 163 til 216.

-Talet på kyr i besetningar over 30 dyr har auka på 2000-talet, men trenden er avtakande. Det kan tolkast til at talet på kyr i store fjøs har nådd ei grense, og at vi framover vil sjå eit større tal mellomstore fjøs.   

-Samla tal kyr er gått ned frå 238 000 til 210 000.

-Tilgjengelege data i Kukontrollen frå 2019, viser at 7 538 produsenter leverte 1 446 mill. liter mjølk.

-Materialet viser at 2 977 produsenter med lausdriftsfjøs leverte 901 mill. liter og 4004 produsenter med båsfjøs leverte 467 mill. liter mjølk.

 

Kilde. NIBIO