Tomme pelsdyrbur
Foto: Norges Pelsdyralslag

Lov om erstatning til pelsdyrbønder lagt fram

26. mars 2021

Regjeringen la i dag fram forslag til endringer i loven om erstatning til pelsdyrbønder. 

Les hele lovforslaget her

Her kan du lese om forslaget som ble sendt på høring i november 2020

Departementet oppsummerer endringene slik:

Departementet viderefører hovedlinjene i det forslaget som ble sendt på høring. På bakgrunn av høringen gjøres følgende endringer i forslaget til endringer i lov om forbud mot hold av pelsdyr:

1. Det lovfestes ikke et vilkår om at handel med
skinn/pels må være avsluttet for å ha rett på
erstatning.

2. Det presiseres at utmålingsreglene i ekspropriasjonserstatningsloven skal anvendes «så langt de passer»

3. Det fastsettes en forskriftshjemmel som åpner for forskuddsutbetaling av kompensasjon/erstatning.

4. Hjemmelen til å kunne fastsette i forskrift at kompensasjon/erstatning skal avkortes ved
aktivitetsforbud etter dyrevelferdsloven, videreføres ikke

Det er også gjort noen lovtekniske endringer.
I tillegg vil departementet foreslå en forskriftsendring som bedre legger til rette for at det kan gis erstatning til oppdrettere som hadde et nødvendig, midlertidig opphold 15. januar 2018 på grunn av egen sykdom. Det kan også være aktuelt å inkludere oppdrettere med opphold av andre grunner, for eksempel utdanning/kompetanseheving med sikte på videre drift. Det vil også bli lagt til rette for at rimelige kostnader til juridisk bistand for vurdering av, og dialog om, statens tilbud kan dekkes av staten.

Saken oppdateres

Kilde: Landbruks- og matdepartementet