– Med dette høringsforslaget følger regjeringen opp anmodningsvedtak fra Stortinget om å endre ordningen slik at det blir gitt kompensasjon som om det dreier seg om et ekspropriasjonsartet inngrep, sier landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad.

Høringsfristen er 21. januar 2021.

Forslaget til lovendringer

§ 3 Erstatning etter avvikling av pelsdyrvirksomhet

Etter avvikling av pelsdyrvirksomhet som følge av forbudet i § 1, har en pelsdyroppdretter som er
omfattet av § 2, og som eier eller leier anlegget for hold av pelsdyr, rett på erstatning for tap som
følge av avviklingen. Pelsdyrvirksomhet anses først som avviklet når pelsdyroppdretteren har
avviklet alt sitt pelsdyrhold og ikke lenger driver handel med pels.

Erstatningen fastsettes i samsvar med utmålingsreglene i lov 6. april 1984 nr. 17 om vederlag ved
oreigning av fast eigedom (ekspropriasjonserstatningslova). Ved anvendelsen av nevnte lov § 10 skal
15. januar 2018 legges til grunn. Det skal ikke tas hensyn til fortjeneste eller tap som følger av at
avvikling av pelsdyrholdet har skjedd etter 15. januar 2018 eller til at utbetaling av vederlaget skjer
på et senere tidspunkt enn avviklingen.

Ved utbetaling av vederlaget skal det gjøres fradrag for kompensasjon som er utbetalt etter forskrift
27. november 2019 nr. 1587 om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv. § 5 første,
annet og tredje ledd og § 6.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring av kontroll hos oppdrettere og om opplysnings- og
bistandsplikt for oppdrettere i forbindelse med en slik kontroll.

§ 4 Fremgangsmåten ved fastsetting av erstatning

Staten skal senest seks måneder etter at krav er fremsatt, gi tilbud om erstatning etter § 3 til en
pelsdyroppdretter som har fremsatt skriftlig krav om dette innen 1. januar 2022 eller innen seks
måneder etter at pelsdyrvirksomheten er avviklet. Tilbud kan likevel ikke gis før vilkårene i § 3 første
ledd er oppfylt. Departementet kan både forlenge fristen og gi oppfriskning for oversittelse av
fristen. Bestemmelser i lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)
om oppfriskning gjelder så langt de passer.

Blir tilbudet ikke akseptert, kan pelsdyroppdretteren senest seks måneder etter at det ble gitt, sette
frem krav for fylkesmannen om at staten begjærer skjønn styrt av tingretten til fastsetting av
erstatning etter § 3. Skjønnet holdes etter reglene i lov 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker
(skjønnsprosessloven) og reglene i dette ledd. Tingretten kan gi oppfriskning for oversittelse av
fristen i annet ledd etter reglene i tvisteloven. For saksomkostninger ved underskjønn gjelder
skjønnsprosessloven § 42. Ved overskjønn begjært av staten skal staten dekke pelsdyroppdretterens
nødvendige omkostninger. Ved overskjønn begjært av pelsdyroppdretteren får reglene i tvisteloven
kapittel 20 anvendelse.

§ 5 skal lyde:
§ 5 Forskrift om kompensasjon, omstillingsmidler og kontroll
Departementet kan gi forskrift om økonomisk kompensasjon til riving og opprydning etter avvikling
av pelsdyrvirksomhet og kompensasjon for lavere fremtidig alderspensjon samt tilskudd til omstilling
til oppdrettere som omfattes av § 2. Dette kan blant annet omfatte:
a) forvaltningen av kompensasjons- og tilskuddsordninger
b) opplysnings- og bistandsplikt for oppdrettere i forbindelse med søknader om kompensasjon
eller tilskudd
c) tilbakebetalingsplikt dersom det er gitt feil eller mangelfulle opplysninger, og om
foreldelsesfrist for tilbakebetalingskrav
d) frister for å søke om kompensasjon eller tilskudd
e) avkorting av kompensasjonen overfor oppdrettere som er ilagt aktivitetsforbud etter lov 19.
juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 33.
Departementet kan gi forskrift om gjennomføring av kontroll hos oppdrettere og om opplysnings- og
bistandsplikt for oppdrettere i forbindelse med en slik kontroll.

Saken oppdateres

Kilde: Landbruks- og matdepartementet