Skurtresker
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Landsmøtet i NBS om korn- og kraftfôrpris.

12. november 2018

På landsmøtet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag var det en heftig diskusjon om kraftfôrpris.
Uttalelsen nedenfor ble lagt fram av Dag Fossen, som et kompromissforslag som landsmøtet sluttet seg til.

En må bygge norsk jordbruk på norske ressurser. Over mange år har utviklingen gått i feil retning. Importen av korn til kraftfôr har økt. Dette reduserer selvforsyningsgraden.

For å snu denne utviklingen må en bl.a. sette inn tiltak innenfor jord- og plantekultur. En må også motarbeide tanken om maksimal ytelse f. eks. innen melkeproduksjon som over noe tid har økt sin kraftfôrandel betydelig.

Over tid vil en måtte øke kraftfôrprisen ut over prisveksten. Dette først og fremst for å kunne øke prisen på norsk korn som igjen er nødvendig for å øke norsk kornproduksjon. Økt kraftfôrpris må også vurderes for å dempe utviklingen i økt andel import av korn i fôrresepten.

Dette må imidlertid balanseres opp mot de mulighetene som tollvernet gir for økte prisuttak i markedet, og økonomien i de enkelte produksjoner. Det må derfor arbeides videre med denne problemstillingen fordi norsk jordbruk over tid må utnytte og øke sin norske fôrandel.

Dersom dagens trend ikke snus, vil fundamentet for norsk jordbruk smuldre opp.

Kilde: Nettsida til NBS.