Purke med grisunger
Foto: Norsvin

Landbruksdirektoratet går imot to-delt omsetningsavgift

29. september 2020

Landbruksdirektoratet går imot forslaget om at Omsetningsrådet kan innføre to-delt omsetningsavgift som produksjonsregulerende tiltak. De skriver at det er både juridiske og praktiske utfordringer med forslaget, og anbefaler at det ikke blir utredet videre. Omsetningsrådet utsatte behandlingen av saken.

Landbruk24 har flere ganger omtalt denne saken etter at den kom opp som et forslag fra en arbeidsgruppe som gikk igjennom regelverket for markedsreguleringen og vurderte forslag til nye tiltak for å regulere produksjonen.  Forslaget går ut på at nyetablerte produsenter får en høyere omsetningsavgift enn eksisterende produsenter. Dette kan innføres i perioder der det er gjennomført større produksjonsregulerende tiltak.
Du kan lese mer om det her.

Det er spesielt i egg og svineproduksjon dette har blitt oppfattet som et aktuelt tiltak.

Landbruksdirektoratet mener at Omsetningsrådet ikke kan innføre to-delt omsetningsavgift.

De skriver i sin saksinnstilling blant annet:
“Etter Landbruksdirektoratets vurdering er derfor antakelsen om at Omsetningsrådet har kompetanse til å fastsette og differensiere omsetningsavgiften etter hvilke kriterier man finner hensiktsmessig, ikke korrekt. Det er LMDs myndighetsområde. Bestemmelser om en differensiering av omsetningsavgiften vil, etter direktoratets vurdering, være underlagt Landbruks- og matdepartementet.

Likebehandling og forutsigbarhet er grunnleggende prinsipper i markedsreguleringen, og mottaksplikten er bærebjelken som skal garanterer for nettopp dette. En differensiering av avgift mellom etablerte og nye produsenter innenfor kjøtt- og eggbransjen vil, etter
direktoratets vurdering, kunne oppfattes som et brudd på mottaksplikten.”

“Uforutsigbarheten i sammenheng med tidsaspektet vil kunne bli meget krevende for produsenter som vurderer investeringer, og dermed grensedragninger som kan gi urimelig forskjellsbehandling, dersom det åpnes for differensiering av avgiften. I dette ligger også at balanseringssystemet overordnet er ment å være temporært, og avgiften kun kan sette for inntil et år av gangen, noe som tilsier at det er uegnet til å påvirke nyetablering og investeringer.”

 

Kilde: Protokoll fra Omsetningsrådet.