Purke med grisunger
Foto: Norsvin

Omsetningsrådet vurderer å innføre todelt omsetningsavgift for å hindre nyetablering.

30. mai 2019

Omsetningsrådet vurderer å innføre todelt omsetningsavgift som et produksjonsregulerende tiltak, det betyr at nyetablerte produsenter får en høyere omsetningsavgift enn eksisterende produsenter. Dette kan innføres i perioder der det er gjennomført større produksjonsregulerende tiltak.

Det er i forbindelse med det omfattende arbeidet med å gjennomgå markedsordningene at dette forslaget kommer. Eventuelle endringer er planlagt gjennomført fra 1.1 2020. I sitt møte 20. mai vedtok rådet at de ber sekretariatet utrede todelt omsetningsavgift som produksjonsregulerende tiltak.

Arbeidsgruppa som har kommet med forslaget skriver blant annet følgende:
” Arbeidsgruppa vurderer at dette benyttes når en produksjon har gjennomført betydelig tiltak for å regulere markedet og at nye produsenter som da finner ut at de vil starte opp også må være med å bære litt av belastningene. Det kan eventuelt kobles mot at eksisterende produsenter ikke får øke produksjonen i samme periode uten også bli ilagt en høyere avgift. Arbeidsgruppa tenker at dette er en tolking av mandatets føring om å se på «økonomiske stimuli for produksjonsplanlegging».

Arbeidsgruppa har vurdert og mener det bør innføres en 2-delt omsetningsavgift. Denne graderes mellom (a) eksisterende produsenter og (b) nyetableringer.

Mottaksplikten tilsier at produsenter innenfor og utenfor Nortura skal behandles likt, og samvirkeretten gir ikke rom for å gradere ut fra annet enn kvalitetskriterier mellom medlemmer. Omsetningsavgiften kan innføres av Omsetningsrådet som et prisstimulerende tiltak og som et signal om at nyetableringer ikke er ønskelige

Tiltaket må utformes som en kan-bestemmelse og ikke som et påbud. Det må være opp til Omsetningsrådets skjønn og etter søknad fra markedsregulator å innføre det i hvert enkelt tilfelle, men det bør i så fall vurderes om man skal utarbeide retningslinjer eller forskrift for et slik tiltak. Bestemmelsene må utformes på en slik måte at de ikke rammer gårdsoverdragelser. Dagens maksimalavgifter må settes høyere. Arbeidsgruppa kan ikke se at det kreves endringer i forskrifter for å gjennomføre en slik gradering.”

Kilde: Foreløpig protokoll fra Omsetningsrådets møte 20. mai.