Olaug Bollestad
Foto: Torbjørn Tandberg

Landbruket slakter regjeringens forslag om dobbel mottaksplikt på kjøtt.

6. mars 2020

Høringsuttalelsene viser at et samlet landbruk går kraftig i mot regjeringens forslag om dobbel mottaksplikt på kjøtt. Den største bekymringen er at forslaget vil øke risikoen for overproduksjon, som betyr at bonden taper penger. 

I dag har markedsregulator Nortura mottaksplikt på alt kjøtt fra bonden. Mens med det nye forslaget fra regjeringen vil også uavhengige slakterier kunne levere kjøtt til Nortura i en overskuddsituasjon. Begrunnelsen fra regjeringen er å bedre balansen av forretningsmessig risiko mellom aktørene. De mener at det er urimelig å forlange at bøndene som leverer til uavhengige slakterier, i en overskuddssituasjon skal levere til Nortura.

Landbruk24 har gått igjennom de høringsuttalelsene som har kommet innen fristen 4. mars, og gjengir her utdrag fra noen av dem.

Norges Bondelag
Dobbel mottaksplikt på kjøtt, overfører risiko fra uavhengige industriaktører og over på den norske bonden
Maktforholdene i verdikjeden for mat er skjeve, og dette har mange uønskede
konsekvenser. Søyledannelser og innlåsing i leverandørforhold er en av dem, og Norges Bondelag er svært bekymra for en utvikling som allerede har gått langt i retning av vertikal integrasjon.

En ytterligere forsterkning av utviklingen mot vertikal integrasjon på
kjøtt, vil i praksis kunne føre til opphør av markedsregulering av denne råvaren og derved
bortfall av muligheten til et landbruk over hele landet. På sikt vil de eneste vinnerne i en
slik situasjon være dagligvarekjedene som kan øke fortjenesten på billigere norsk råvare,

Nortura
Dersom Regjeringen vedtar innføring av dobbel mottaksplikt på kjøtt, vil tiltaket legge grunnlaget
for en avvikling av markedsreguleringen på kjøtt i Norge.

Dette er særdeles alvorlig i en tid med økende etterspørselsrisiko, bortfall av
reguleringsvirkemidler (eksport) og skjerpede krav til redusert klimaavtrykk fra kjøttproduksjonen.
Ordningen vil ha den konsekvens at slakterier oppnår risikoavlastning finansiert over
omsetningsavgiften av bøndene. Dobbel mottaksplikt bryter således med intensjonen bak
markedsreguleringen.

Dobbel mottaksplikt vil i praksis være en sentraliserende reform for landbruket i Norge da det vil
føre til økt konkurranse om primærprodusentene i sentrale områder, mens det vil være vanskelig å
opprettholde konkurransedyktige priser til produsenter i grisgrendte, ikke husdyrtette områder.

De siste 5 årene har utviklingen gått i Norturas disfavør. Markedsandel i
slakting av de markedsregulerte produksjonene er redusert fra 67,2 prosent til 65,1 prosent på
landsbasis. For gris er tallene 64,7 prosent i 2014 mot 60,8 prosent i 2019. Konkurransen er naturlig
nok hardest i husdyrtette områder (Rogaland og sentrale områder på Østlandet) hvor de
uavhengige slakteriene står sterkt. I 2019 var Norturas markedsandel på slakting av gris i Rogaland
43,5 prosent, mot 48,9 prosent i 2014, ned 5,4 prosentpoeng.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Innføring av dobbel mottaksplikt for kjøtt vil føre til overproduksjon og destabilisering av kjøttmarkedene. Uavhengige slakterier oppnår risikoavlastning finansiert over omsetningsavgiften, betalt av bøndene.

I tillegg har Norsk Sau- og Geit, Norske Felleskjøp og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund sendt inn uttalelser der de går i mot dobbel mottaksplikt.

KLF og handelsnæringa støtter forslaget.

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund gir i sin uttalelse sterk støtte til regjeringens forslag. Det samme gjør Coop Norge og Hovedorganisasjonen Virke.

 

Kilde: Landbruks- og matdepartementet