Gunn Marit Helgesen
Foto: KS

KS ber kommunene avhjelpe fôrmangelen

12. juli 2018

KS støtter tiltakene som nå settes i gang for å avhjelpe mangelen på husdyrfôr og oppfordrer kommunene til å bidra i arbeidet slik at konsekvensene av tørken og svikt i avlingene begrenses. Det heter det i en pressemelding fra Kommunenes Sentralforbund.

– KS vil støtte opp rundt disse tiltakene og oppfordrer våre kommuner om å bidra til dette arbeidet. Tørken kan vi ikke få gjort noe med, men jeg vil oppfordre regjeringen til å etablere effektive tiltak for å sikre at gårdbrukere som opplever avlingssvikt, eller som stiller opp for andre, ikke lider økonomiske tap som følge av dette, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

– Økt matproduksjon er av stor betydning for vår nasjonale beredskap. Klimaendringene vil gi endrede forhold for landbruket i store deler av landet og kommunene bør ta høyde for dette i sine framtidige planprosesser, avslutter Gunn Marit Helgesen.

Driveplikten kommunens ansvar

Landbruk24 har stilt et oppfølgingsspørsmål til KS.
Det er en kjent sak at det er mye jordbruksareal som ikke blir drevet, sjøl om det er driveplikt på alt areal. Vil KS oppfordre kommunene til håndheve driveplikten strengt i år?

Direktør for interessepolitikk i KS svarer følgende i en e-post.

-Jordloven setter som kjent noen vilkår som skal være oppfylt for at departementet – eller kommunen på delegert fullmakt fra departementet – skal kunne innvilge fritak fra driveplikt av landbruksarealer. Disse vilkårene krever skjønn for å kunne vurdere i det enkelte tilfelle. KS mener at godt skjønn krever lokal kunnskap, og tror derfor at kommunene selv har langt bedre forutsetninger enn KS for å mene noe om hvor strengt søknader om fritak  fra driveplikt må vurderes.
KS vil imidlertid understreke at det er viktig at lokale landbruksmyndigheter og landbruket selv samarbeider om gode løsninger bestemt ut fra lokale forhold som bidrar til å holde landbruksarealer i hevd

————

Kommunens rolle innen landbruk omfatter blant annet:
  • Plan- og arealmyndighet
  • Konsesjonsmyndighet
  • Sørge for at bo- og driveplikt ivaretas
  • Forvalte en rekke økonomiske virkemidler i jord- og skogbruket
  • Ansvaret for at det finnes en veterinærvaktordning
  • Oppfølging av husdyrgjødselforskriften
  • Rådgivningsfunksjoner