Olaug Bollestad
Foto: Torbjørn Tandberg

KrF vil ha opptrappingsplan til Stortinget før sommeren

29. mars 2023

KrF la i dag fram et representantforslag som har følgende ordlyd: “Stortinget ber regjeringen fremme en tidfestet opptrappingsplan for landbruket i løpet av vårsesjonen 2023.”

I begrunnelsen skriver de blant annet:

Det var gledelig at det i Hurdalsplattformen ble slått fast at regjeringen skulle «leggje fram og gjennomføre ein opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske ressursar». En tidfestet plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper er helt nødvendig. Det som er langt mindre gledelig, er at denne planen foreløpig ikke er lagt frem. Lovnaden ble altså gitt i oktober 2021. Videre vedtok Stortinget ved behandlingen av statsbudsjettet for 2022 følgende:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en forpliktende og tidfestet plan i løpet av 2022 for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet. Inntektsgapet skal tettes uavhengig av bruksstørrelse, produksjon og landsdel», jf. Vedtak nr. 35 (2021–2022) pkt. 29.

I 2022 kom det imidlertid aldri noen plan. Nå er en godt inne i 2023, men statsråden fra Senterpartiet vil ikke engang svare på når opptrappingsplanen kommer. Dermed skyver regjeringen landbruket ut i fortsatt usikkerhet. Det er uholdbart når drift og investeringer skal planlegges fremover.

I noe tid har regjeringen vist til at de ville vente på Gryttenutvalgets rapport før de kom med en opptrappingsplan. Men regjeringen kan ikke gjemme seg bak denne unnskyldningen lenger. Rapporten ble levert i oktober 2021, og høringsfristen gikk ut i januar 2023. Tallene er klare, men opptrappingsplanen er altså fortsatt ikke lagt frem. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag varslet betimelig den 14. desember 2022 at

«En klar og tydelig opptrappingsplan for matproduksjon må til for at bonde og forbruker skal få tillit til at regjeringen tar matsikkerhet og verdiskapning på alvor inn i framtida.»

Dette er forslagsstillerne enig i, og krever nå at regjeringen følger opp.

Kilde: Stortinget.no