Tørr jord
Foto: Lise Åserud / SCANPIX (FRB)

Klargjøring av regler ved avlingsskade .

4. juli 2018

Landbruksdirektoratet har i dag sendt ut en klargjøring av regelverket for avlingsskade som har oppstått på grunn av forsommertørke. De som har fått kornavlinga ødelagt av tørken, kan så på nytt og fortsatt få arealtilskudd til kornproduksjon, uansett om avlinga blir høstet til grovfôr. Men husk å dokumentere skaden før du sår på nytt. Under kan dere lese hele meldingen fra Landbruksdirektoratet.

Produsenter som på grunn av forsommertørken har fått ødelagte kornåkre og kan dokumentere dette, har rett til erstatning for avlingssvikt i kornproduksjon, og de vil kunne få arealtilskudd for korn.

Gjennom produksjonstilskuddsøknaden kan foretak søke arealtilskudd for de arealene som det disponerer og driver aktivt på. For å motta produksjonstilskudd må foretaket drive «vanlig jordbruksproduksjon». I en situasjon med tørke vil det avgjørende være hvorvidt produsenten «driver vanlig», altså utfører de normale arbeidsoppgavene og gjør det som objektivt sett kan oppfattes som en forsvarlig og god drift utfra et landbruksfaglig ståsted. Det vil si at hvis foretaket gjør det som kan forventes i løpet av vekstsesongen, vil de kunne få tilskudd for veksten de har sådd, til tross at avlingene er skadet av tørke eller foretaket eksempelvis har høstet kornet som grovfôr.

Foretaket kan selv velge
Dersom det er etablert en ny kultur i løpet av vekstsesongen kan foretaket velge hvilken kultur de skal søke tilskudd for så fremt begge kulturene oppfyller kravet til vanlig jordbruksproduksjon. Les mer om hvilke valg foretaket har på side 27 i Jordbruksavtalen 2017-2018 . Det vil ikke være nødvendig å søke dispensasjon fra kravet om «vanlig jordbruksproduksjon» grunnet tørke, så lenge foretaket har utført de normale arbeidsoppgavene og hatt en forsvarlig og god drift.

Erstatning for avlingssvikt
Landbruksdirektoratet vil beregne erstatning etter klimabetinget avlingssvikt etter søknad på vanlig måte. Vi ser nå at det er behov for å klargjøre hvordan erstatning for avlingssvikt vil bli beregnet.

Dokumenter og begrens tapet
Når bonden vurderer at kornavlingen har slått feil pga. tørken, er det svært viktig at han dokumenterer dette godt, for eksempel med bilder og inntegning på kart. I tillegg må landbrukskontoret, eventuelt landbruksrådgivningen, engasjeres for å dokumentere at avlingsmulighetene er tapt. Ved befaringen skal landbrukskontoret / landbruksrådgivningen bekrefte at det faktisk er tørken som er årsaken til tapet, og vurdere og beskrive om det fremdeles er muligheter for å få en lønnsom avling, eller om det er klart at det vil lønne seg å så korn på nytt eller så en annen vekst på arealet / skiftet. Når tapet er dokumentert og bekreftet, har bonden både en rett og en plikt etter erstatningsreglene til å gjøre det som er mulig og rimelig for å begrense det økonomiske tapet. Dette kan gjøres gjennom ny såing av korn eller å så en annen vekst.

Søk om erstatning – erstatningsberegning
Bønder som har kornarealer som er bekreftet totaltapt på grunn av tørken, og har sådd korn på nytt eller sådd en annen vekst, kan søke om erstatning for avlingssvikt i kornproduksjon. God egen dokumentasjon og bekreftelse fra kommunen eller landbruksrådgivningen, må legges ved søknaden. Fristen for søknad er 31. oktober. Erstatningen beregnes på grunnlag av opplysninger om areal og avling, og foretakets gjennomsnittsavling. I beregningen trekkes en egenandel på 30 prosent.  Verdien av oppnådd avling på ny vekst trekkes også fra. Forvaltningen har ikke anledning til å se bort fra disse reglene, selv om vi har sett at det har vært ønske om det. Fylkesmannen vil med andre ord gjøre en vanlig erstatningsberegning i disse sakene.