Rundballer
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Grovfôr fra Island til Norge

7. august 2018

Felleskjøpet Agri har i samarbeid med TINE og Nortura, inngått avtale om import av et parti ensilert grovfôr fra Island for salg i Norge. Det er gode forutsetninger for en god andreslått på Island, og de er allerede godt dekket opp for eget behov etter første slått i årets sesong.

Som følge av tørke og store nedganger i årets avlinger av grovfôr har Felleskjøpet, Tine og Nortura i fellesskap iverksatt en rekke tiltak for å hjelpe bønder best mulig gjennom årets utfordrende sesong. Som et ledd i dette arbeidet er det nå inngått avtale med produsenter på Island for import av ca 30 000 rundballer med grovfôr til Norge.

– Island har svært god helsestatus i landbruket, og det har vært avgjørende for denne avtalen at vi ikke bidrar til uønsket import fra land med høy risiko for innførsel av plante- eller dyresykdommer. Det er fortsatt halmberging, omfordeling av grovfor og økt kraftfortildeling som er hovedtiltakene, men avtalen vil være et godt bidrag i tillegg for de som er hardest rammet, sier Trond Fidje, direktør Landbruk i Felleskjøpet Agri.

Norsk landbruk er sterkt preget av sommerens tørke med påfølgende avlingssvikt. For mange handler det nå om å ha nok mat til husdyra og å unngå nedslakting. Import av ensilert grovfôr er komplisert både når det gjelder kvalitetskrav og logistikk. Felleskjøpet, Tine og Nortura har derfor jobbet i fellesskap med denne avtalen for å sikre at norske bønder får best mulig kvalitet til lavest mulig kostnad.

– Vi jobber på mange fronter med å løse fôr-utfordringene, og det viser godt samvirke at matprodusentene går sammen om å importere fôr av høy kvalitet med den laveste risikoen for smittestoffer. Dette vil ivareta norsk dyrehelse da det kun er Island som har lavere bruk av antibiotika i verden enn Norge, sier direktør for TINE Medlem, Johnny Ødegård.

Mattilsynet offentliggjorde nylig en vurdering av at import av grovfôr fra Island vurderes på linje med import fra Sverige og Finland til å ha svært lav risiko. Grovfôret fra Island tas inn på utvalgte havner i henhold til Mattilsynets regler. I samarbeid vil Felleskjøpet, Tine og Nortura gjøre en vurdering av hvor grovforet bør fordeles geografisk, for å gi best mulig effekt som tilskudd i spesielt tørkerammede områder.

– Vi er glad for at vi i fellesskap har fått på plass denne avtalen, slik at det kan være et bidrag til å bedre tilgangen på trygt grovfôr til våre eiere og den norske bonden, sier Hans Thorn Wittussen, visekonsernsjef i Nortura. Det at de tre samvirkeorganisasjonene har gått sammen om dette tiltaket er et eksempel på at vi jobber godt sammen som bondens redskap i en krevende situasjon, avslutter han.

Bruk all halm!

Importen av grovfôr fra Island dekker ikke behovet som finnes i markedet som følge av tørken. Anslag tyder på at om lag halvparten av avlingene er tapt i år, noe som vil si at importen fra Island kun dekker en liten del av behovet.

– Det er fortsatt halm og god bruk av norske ressurser som er den viktigste løsningen på situasjonen vi nå står i. All halm som er tilgjengelig må benyttes som dyrefôr, og sammen med økte volum av fiberrikt kraftfôr vil dette kunne løse situasjonen for de aller fleste slik at normal produksjon kan opprettholdes, sier Fidje.

Felleskjøpet har etablert en egen løsning for formidling av halm mellom korn- og husdyrprodusenter. Kornprodusenter som ikke er registrert eller ikke har avsetning på sin halm oppfordres til å registrere seg så raskt som mulig.

Det arbeides nå med logistikkløsningen for grovforimporten fra Island, og det vil i løpet av kort tid legges ut info om priser, bestillings- og leveringsinformasjon på Felleskjøpet Agri sin  hjemmeside.

Prisen ikke fastsatt

-Prisen er ikke satt ennå. Vi jobber med å sikre frakt og distribusjon av disse rundballene til Norge til lavest mulig pris. Vi er selvsagt opptatt av å holde kostnadene nede til den norske bonden.
-I utgangspunktet kan alle kjøpe dette. Denne importen er gjort i samarbeid med Tine og Nortura for å bidra til å sikre produksjon av norsk melk og kjøtt i kommende og fremtidige sesonger. Dersom det er større etterspørsel enn tilgang på importert Islandsk høy, kan vi sammen med Tine og Nortura gjøre prioriteringer basert på behov. Vi anbefaler alle som trenger grovfôr å melde sine behov på vår halmformidlingsside, skriver Gro Tvedt Andersen i FKA til Landbruk24

Kilde: Pressemelding fra Felleskjøpet Agri