Kyr i løsdrift.
Foto: Tine Mediebank

Fylkeslederne i NBS vil skjerme småbruk fra kvotekutt.

21. juni 2019

Fylkesledermøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil skjerme de minste melkeprodusentene fra kuttet i melkekvotene, som må gjøres når det blir slutt på eksporten av Jarlsbergost. De vil også senke kvotetaket til 450 000 liter og avvikle privat kjøp og salg av kvote

Følgende uttalelse ble vedtatt på fylkesledermøtet:

De første 100.000 liter på hvert foretak unntas fra nedskaleringen.
Dette vil styrke økonomien til de minste bruka og bidra til at flere bønder opprettholder produksjonen. Norge har i underkant av 8000 melkeprodusenter.
Samfunns- og beredskapshensynet tilsier at vi ikke har noen produsenter å miste
Fylkesledermøte vil avvikle privat omsetning og leie av melkekvoter.
For ytterligere å sikre opprettholdelse av antall melkeprodusenter vil Fylkesledermøtet redusere kvotetaket til 450.000 liter for nyetableringer og kvoteutvidelser.
Reduksjon av kvotetaket skal ikke ha tilbakevirkende kraft.

Kilde: Småbrukarlaget.no