Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Forventer økt behov for kumelk neste år

20. oktober 2023

TINE som markedsregulator forventer økt behov for melk til neste år. Foreløpige prognoser viser et behov på 1430 millioner liter kumelk. TINEs anbefaling til kvoter og forholdstall vil være klart i begynnelsen av november.

Dagens forholdstall for kumelk ble justert opp fra 0,95 til 0,99 i juni i år.  

– Vi har tydelig ambisjon om å øke salget av meierivarer. Den lave melkeinngangen hittil i år betyr i tillegg at vi har en viss lagernedbygging som må kompenseres neste år, sier Johnny Ødegård, direktør og TINE Rådgiving og medlemsservice.  

Foreløpige prognoser for etterspørsel og behov for lagertilpassing tilsier et melkebehov på rundt 1 430 millioner liter. Forventet leveranse i 2023 er til sammenligning 1390 millioner liter. 

– Dette er foreløpige prognoser. Vi kommer tilbake med en anbefaling til forholdstallet i begynnelsen av november, sier Johnny Ødegård. 

Prognose 2024
Foreløpig er det usikkert kva etterspørselen etter mjølk vil bli i 2024, men industrien har signalisert eit auka behov for mjølk neste år. Tilførselen av mjølk er påvirka av grunnkvote og forholdstal. I påvente av avklaring av industrien sitt behov er det gjort overslag over kva volum ein forventar med ulike forholdstal. Det er tatt utgangspunkt i same grunnkvote og forholdstal som i år (0,99), og det er laga to alternativ med høgre forholdstal (1,01 og 1,02).

Med same forholdstal som i år (0,99) viser estimata at produksjonen vil auke med 20 mill. liter, og det vil gi ei kvotefylling på 90,0 %. Eit forholdstal på 1,01 og ei kvotefylling på 89,1 % vil gi 1425 mill. liter mjølk, ein auke på 35 mill. liter frå 2023. Vidare auke til 1,02 i forholdstal og kvotefylling på 88,8 % vil gi ytterlegare 7 mill. liter, totalt 1432 mill. liter. Det er forutsett at kvotefyllinga vil auke med same forholdstal som i år. Dersom forholdstalet aukar er det stor usikkerheit om kva kvotefyllinga vil verte. Det er difor stor usikkerheit ved estimata i tabellen over. Endeleg forholdstal blir avgjort av Landbruks- og matdepartementet etter drøftingar med Norges Bondelag og Norsk bonde og Småbrukarlag i månadsskifte november/desember. 

Du finner hele prognosen her

Kilde. TINE