I møtet den 3. desember 2021 gjorde Tine som markedsregulator greie for markedssituasjonen i inneværende kvoteår og prognosene for melkeproduksjon og melkebehov i 2022.

Kumelk

Etter to år med høyt melkebehov som følge av effekter av koronapandemien, forventer markedsregulator Tine en reduksjon i etterspørselen etter kumelk i 2022. Tine anbefalte en reduksjon i forholdstallet for kumelk på ni prosentpoeng sammenlignet med inneværende år, fra 1,07 til 0,98. Melkeprodusentenes utnyttelse av kvoten (kvoteoppfyllingsgraden) er forventet å øke kraftig fra 2021 til 2022.

Jordbrukets organisasjoner påpekte usikkerheten knyttet til Tines prognosering, både på tilførsels- og etterspørselssiden. I tillegg stilte organisasjonene spørsmål ved at Tine har lagt opp til en lagernedbygging samtidig som produksjonen skal tas kraftig ned.

Norges Bondelag anbefalte å sette forholdstallet for kumelk til 0,99 for 2022, mens Norsk Bonde- og Småbrukarlag anbefalte et forholdstall på 1,00 for 2022. Tine responderte at et forholdstall på 0,99 er håndterbart, og at de kunne stille seg bak dette.

Landbruks- og matdepartementet fastsatte på denne bakgrunn forholdstallet på disponibel kvote for kumelk til 0,99 for 2022.

— Vi ønsker å dempe svingningene for bonden så mye som mulig, samtidig som vi må sikre mest mulig lønnsom melkeanvendelse. Dette må gå hånd i hånd, sier styreleder i TINE, Marit Haugen.

–  Det er svært vanskelig å anslå hvor mye melk det vil være behov for i 2022, koronarestriksjonene kan sette sitt preg også på det kommende året. Den usikkerheten rammer melkebonden, som nå også opplever sterk kostnadsvekst. Det tar tid å rigge melkeproduksjonen opp og ned, og det er vanskelig for næringa om det blir for store svingninger i forholdstallet fra et år til et annet. Det er derfor en stor fordel at melkebøndene får så mye forutsigbarhet som mulig, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Geitemelk

For geitemelk anbefalte Tine et forholdstall for 2022 på 0,95, en økning på ett prosentpoeng fra inneværende år. Bakgrunnen for den anbefalte økningen er at Tine vurderer markedet for innenlandsk salg svakt økende. Jordbrukets organisasjoner støttet Tines anbefaling. Landbruks- og matdepartementet fastsatte forholdstallet på disponibel kvote for geitemelk til 0,95 for 2022.

Referat fra drøftingene kan du lese her Referat fra kvotedrøftinger 2022.pdf