Kyr på beite
Foto: Tine Mediebank

Forholdstallet for 2019 blir 0,98 for kumelkkvoter

5. desember 2018

Etter drøftinger med faglaga har Landbruks- og matdepartementet fastsatt forholdstallet for kumelkkvoter til 0,98 for 2019. Det er i tråd med forslaget fra Tine. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag støttet også dette. Under møtet rettet Landbruks- og matdepartementet kritikk mot Tine sine anbefalinger om å heve forholdstallet i 2018 så mye som det ble gjort.

Se protokollen fra møtet her

Økt omsetningsavgift og styringspris på inntil 10 øre

I følge protokollen fra møtet uttalte departementet seg kritisk til den kraftige økningen av forholdstallet som ble gjort i august. Den høye melkeinngangen i 2018 har bidratt til at kostnadene ved markedsregulering har økt og at likviditetssituasjonen i prisutjevningsordningen for melk er kritisk. Landbruksdirektoratet har sendt på høring forslag om å endre satsene i PU for å bedre likviditeten i PU. Som følge av dette må det innføres styringspris for melk 1. halvår 2019. Økt omsetningsavgift og styringspris på melk vil redusere lønnsomheten i norsk melkeproduksjon.

I følge Nationen foreslår staten at omsetningsavgifta skal øke med 6 øre neste år og at Tine Råvare blir pålagt en styringspris på 4 øre under målpris. Det kan altså ligge an til at melkeprisen faller med 10 øre etter nyttår. (Landbruk24 kommer tilbake med mer.)

Departementet stilte seg spørrende til Tines strategi for håndtering av bortfallet av eksportstøtten fra 1.7.2020, og stilte blant annet spørsmål om hvordan et høyt lager av ost ved inngangen av 2019 kan brukes som argument mot å redusere melkeinngangen ytterligere.

Småbrukarlaget ville ikke redusere forholdstallet for geitemelk

Tine anbefalte å redusere forholdstallet fra 0,96 til 0,94, dette fikk støtte fra Norges Bondelag, mens Norsk Bonde- og Småbrukarlag ønsket å opprettholde dagens forholdstall på 0,96.
Departementet fastsatte forholdstallet til 0,94.