Ola Elvestuen
Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Foreslår å dele rovvilt-Norge ved Trondheimsfjorden og Stjørdalselva

6. juni 2019

I dag la Klima- og miljødepartementet fram et omfattende forslag til endringer i rovviltforvaltningen. Det foreslås å redusere antall rovviltnemnder fra dagens 8 til 4 eller 5, samtidig foreslås det at det opprettes ei rovviltklagenemnd. I tillegg foreslås det skal settes felles bestandsmål for flere regioner, grensa mellom nord og sør kan bli Trondheimsfjorden og Stjørdalselva.

Du finner du hele høringsnotatet, høringsfrist er 1. oktober.

Her er et forsøk på en kortfattet oversikt over de viktigste endringsforslagene:

Nødvergeparagrafen
Nødvergeparagrafen endres fra:
”Vilt kan avlives når det må anses påkrevd for å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade på person. Eieren, eller en som opptrer på vegne av eieren, kan avlive vilt under direkte angrep på bufe, tamrein, gris, hund og fjørfe”
til ”Vilt kan avlives når det må anses påkrevd for å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade på person. Eieren, eller en som opptrer på vegne av eieren, kan avlive vilt når det må anses påkrevd på grunn av et pågående eller umiddelbart forestående angrep på bufe, tamrein, gris, hund og fjørfe”

Rovviltklagenemnd
Det foreslås at en klagenemnd skal ta over Klima- og miljødepartementets rolle som klageinstans på vedtak om felling av rovvilt, erstatning, forebyggende og konfliktdempende tiltak og omstilling.
Departementet kan ikke instruere Rovviltklagenemnda om avgjørelse i enkeltsaker eller omgjøre vedtak truffet av nemnda. Departementet kan heller ikke instruere Rovviltklagenemnda om lovtolkning, skjønnsutøvelse eller prioritering av saker.
I saker hvor Rovviltklagenemnda er klageinstans, kan departementet ikke instruere det organet som behandler saken i førsteinstans, om avgjørelse i enkeltsaker. Departementet kan heller ikke omgjøre vedtak i slike saker. Departementet oppnevner medlemmene i Rovviltklagenemnda.

Klagenemnda skal bestå av fagpersoner uten parts- eller organisasjonstilknytning og ledes av en jurist. KLD bør tilstrebe å finne medlemmer med faglig tyngde og integritet og som ikke har profilert seg spesielt i den offentlige debatten om rovvilt. KLD mottar forslag fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) og rådfører seg med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om sammensetningen av rovviltklagenemnda. Sammensetningen skal sikre at Rovviltklagenemnda har kompetanse om landbruk, samisk kultur- og naturgrunnlag og forutsetninger for å nå den todelte målsetningen i rovviltpolitikken.

Forvaltningsregioner
Det foreslås å opprette fire eller fem nye forvaltningsregioner, idag er det 8 forvaltningsregioner.

Alternativ 1 (fire regioner)
a) Region Nord: Troms og Finnmark,
b) Region Midt-Norge: Nordland og Trøndelag,
c) Region Vestlandet: Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland,
d) Region Østlandet: Innlandet, Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og Agder.”

Alternativ 2
a) Region Nord: Troms og Finnmark,
b) Region Midt-Norge: Nordland og Trøndelag,
c) Region Vestlandet: Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland,
d) Region Østlandet: Innlandet, Oslo og Viken, e) Region Sørlandet: Vestfold og Telemark og Agder.”

Felles bestandsmål og arealdifferensiering på tvers av flere rovviltregioner.
Det foreslås at rovviltbestandene i større grad enn i dag skal forvaltes på tvers av regiongrensene.
Nasjonale mål for antall årlige ynglinger for de ulike rovviltartene sør for Trondheimsfjorden og Stjørdalselva/Tevla:
Gaupe: 42 årlige ynglinger
Jerv: 15 årlige ynglinger
Bjørn: 3 årlige ynglinger
Ulv: 4–6 årlige ynglinger av ulv hvorav 3 skal ha skjedd i revir som i sin helhet ligger i Norge

Nasjonale mål for antall årlige ynglinger for de ulike rovviltartene nord for Trondheimsfjorden og Stjørdalselva/Tevla:
Gaupe: 23 årlige ynglinger
Jerv: 24 årlige ynglinger
Bjørn: 10 årlige ynglinger.

Det foreslås at Landbruksdirektoratet gis samme mulighet som Miljødirektoratet til å avgi uttalelse på rovviltnemndenes forvaltningsplaner

Det foreslås at kommunene gis klageadgang på alle vedtak om felling etter rovviltforskriften.

Det foreslås å tillate nye virkemidler for å gjøre lisensfelling av jerv mer effektiv. Dette gjelder bruk av kunstig lys i forbindelse med åtejakt på jerv, og elektronisk overvåking av jervebås i stedet for fysisk tilsyn.