– Eg er glad for at vi har fått på plass eit regelverk som gir bonden høve til å halde oppe jordbruksdrifta, samstundes som forbodet kan bidra til å redusere klimagassutslepp frå jordbruket, seier statsråd Bollestad.

Endringane er ei oppfølgjing av prop. 39 L (2018-2019) Endringer i jordlova mv. (klimahensyn ved nydyrking). Eit fleirtal i Stortinget har lagt til grunn at det skal bli innført eit forbod mot nydyrking av myr i nydyrkingsforskrifta. Eit slikt forbod er derfor tatt inn i ein ny regel i forskrifta.

Les alle dokumentene her:

Det blir opna for at kommunen kan tillate dyrking av myr når grunneigar mister andre produksjonsareal på grunn av tap av leigejord eller ved utbygging i offentleg regi som samferdsletiltak eller liknande. Kommunen kan også tillate dyrking av myr der grunneigaren sin einaste dyrkingsressurs er myr, eller for å ivareta særskilte produksjonar i myr på fjellgrunn.

Utdrag fra forskriften:
§ 5 A (nydyrking av myr)
Nydyrking av myr er ikke tillatt.
Kommunen kan i særlige tilfeller gi dispensasjon til nydyrking av myr;
1. når grunneier mister andre produksjonsarealer på grunn av tap av leiejord eller ved utbygging i offentlig regi som samferdselstiltak eller lignende,
2. der grunneiers eneste dyrkingsressurs er myr, eller
3. for å ivareta særskilte produksjoner i myr på fjellgrunn.

Dersom det omsøkte myrarealet har en gjennomsnittsdybde på mer enn 1 meter (dyp myr), er dispensasjon i tillegg betinget av at dyp myr er det eneste tilgjengelige dyrkingsarealet på eiendommen. Dette gjelder imidlertid ikke for tilfeller omfattet av punkt 3 over. Dispensasjon etter andre ledd kan bare gis når behovet for tiltaket tilsier at hensynet til natur- og kulturlandskapsverdiene og hensynet til klima må vike. I denne vurderingen skal
det legges vekt på størrelsen på myrarealet som skal dyrkes opp, hensynet til en rasjonell arrondering, grunneiers tilgang på andre dyrkingsarealer og om det er mulig å ta i bruk dokumenterte klimagassreduserende dyrkingsmetoder.

Det er også fastsett nokre forskriftsendringar av meir redaksjonell karakter, og tilvisingar til relevant regelverk er oppdatert.

Endringane i nydyrkingsforskrifta tek til å gjelde 2. juni 2020.

Les også: Stortinget har vedtatt forbud mot nydyrking av myr

Kilde: Landbruks- og matdepartementet