kyllingfilet
Illustrasjonsfoto

Fjørfenæringa vokser kraftig

4. mars 2020

Når fjørfenæringa i morgen møtes til Fjørfedagene, er det ei næring i sterk vekst som møtes. Produksjon av kyllingkjøtt økte med 10 prosent i fjor, og i løpet av de siste ti årene har produksjonen økt med 28 500 tonn eller 41 prosent. For egg er det også vekst, tilførselen til eggpakkeriene økte med 3,6 prosent i fjor. De siste fem årene har tilførselen økt med 5 150 tonn, eller 8,5 prosent.

Landbruksdirektoratet la i dag fram sin markedsrapport, der finner vi blant mye annet følgende tall for fjørfenæringa.

Kyllingkjøtt

Produksjonen av kyllingkjøtt økte i 2019 med 9,9 prosent sammenlignet med 2018. Totalt ble det slaktet
97 769 tonn kylling, over 4 200 tonn mer enn i rekordåret 2014. En av årsakene til økningen er økning i
den gjennomsnittlige slaktevekten fra 1,27 kg i 2014 til 1,43 kg i 2019. Dette betyr at det ble slaktet 9 prosent
færre kyllinger mellom januar og oktober i 2019 enn i samme periode i 2014. Antall klekte kyllinger var 9
prosent lavere i 2019 enn i 2014. Sammenlignet med 2018 ble det klekt 7 prosent flere kyllinger i 2019.

Referanseprisen på kyllingkjøtt for avtaleåret 2019–2020 er på kr 26,91 per kg. Det er 1,3 prosent høyere
enn i forrige avtaleår. Den ukentlige noteringsprisen har ligget over referansepris siden starten av avtaleåret, og ved utgangen av
2019 var den akkumulerte noteringsprisen på kr 27,37 per kg, det vil si 46 øre over referanseprisen, jf. tabell
31 bakerst i rapporten. Det var det andre avtaleåret på rad hvor prisuttaket lå over referanseprisen.

(Landbruk24 har ikke funnet tall for salget av kyllingkjøtt, det er nok mulig at det har vært en viss lageroppbygging i 2019.)

Egg

Både tilførslene og engrossalget av skallegg har vært økende de siste årene. Utviklingen fortsatte i 2019 da
tilførslene til eggpakkeriene økte med 3,6 prosent og engrossalget med 3,5 prosent, sammenlignet med
2018. Samlet ga dette et overskudd før førtidsslakting på 342 tonn. Antall klekte verpekyllinger sank fra
7 363 tusen i 2018 til 7 030 tusen i 2019, en nedgang på 4,5 prosent.

I tillegg til salg gjennom eggpakkeriene, selges det også betydelige mengder egg gjennom direktesalg fra
gården, eksempelvis Bondens marked eller andre kanaler for direktesalg. Direktesalget økte mye fra spesielt
2013 til 2014 og holdt seg deretter forholdsvis stabilt frem til 2017, slik som vist i tabell 15. Direktesalget av
egg i 2018 økte til 7 709 tonn, en økning på 11 prosent fra 2017.

Planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE) blir satt av markedsregulator for et halvt år av gangen. PGE var
kr 19,15 per kg egg første halvår 2019 og kr 19,40 per kg andre halvår 2019. Endringen fra første til andre
halvår kan betraktes som en ren teknisk justering som følge av en økt forventet andel egg fra frittgående
høner, og hvor egg fra frittgående høner har en høyere pris enn egg fra høner i miljøinnredning. Andelen
egg fra frittgående høner økte mye i løpet av 2019. I første halvår 2019 utgjorde andelen egg fra høner i
miljøinnredning 25 prosent, mens egg fra frittgående høner utgjorde om lag 75 prosent av det totale
engrossalget til Nortura. I andre halvår var andelen egg fra høner i miljøinnredning lik 16 prosent og egg fra frittgående høner 84 prosent. Utviklingen følger ønskene fra særlig dagligvarebransjen som har gitt
klare tilbakemeldinger om at de ønsker egg fra frittgående høner.
Den akkumulerte noteringsprisen på skallegg var henholdsvis 1 og 14 øre under PGE for de to halvårene i
2019.