John Arne Ulvan
John Arne Ulvan

Felleskjøpet Agri merker tørken.

14. august 2018

Felleskjøpet Agris konsernresultat før skatt hittil i år ender på 378,1 millioner kroner. Tørken preger selskapets utvikling i andre kvartal. Justert for engangseffekter leverer konsernet imidlertid et bedre resultat hittil i år sammenlignet med fjoråret som ga et rekordresultat.

Konsernets driftsinntekter ender på 5,15 milliarder kroner i årets andre kvartal, noe som tilsvarer en vekst på 188,8 millioner kroner sammenlignet med fjoråret. Resultat før skatt for andre kvartal ender på 478,7 millioner kroner mot 487,6 i 2017. Resultatet i fjorårets andre kvartal var positivt påvirket av engangseffekter tilsvarende 80 millioner kroner fra eiendomsvirksomheten. Rekordvarme og betydelig tørke har satt sitt preg på avslutningen av andre kvartal.

Sviktende avlinger gir utfordringer for hele landbruket i store deler av Europa. Felleskjøpet Agri har iverksatt en rekke tiltak for å avhjelpe situasjonen for norsk matproduksjon. Det viktigste arbeidet er å bidra med rådgiving og legge til rette for bruk av alternativt fôr til husdyrbønder for å hindre ekstra slakting av dyr slik at den norske produksjonen kan opprettholdes. Blant hovedtiltakene er tilrettelegging for bruk av halm, tilpasset og tilstrekkelig kraftfôr gjennom riktige råvarer og økt kapasitet. Dette vil sannsynligvis gi ekstra salg av kraftfôr også i andre halvår.

-Varmen og den påfølgende tørken påvirker en hel næring og gjenspeiles også i Felleskjøpets resultater for andre kvartal. Vi har satt i gang en rekke tiltak for bonden og våre kunder for å opprettholde matproduksjonen i Norge. Samtidig ser vi at mange av våre kunder vil kunne ha lavere investeringsevne i tiden som kommer, sier konsernsjef John Arne Ulvan.

Tross en meget utfordrende juni måned med rekordvarme i Norden leverer konsernets Retail-virksomhet en vekst i salget hittil i år med 103,6 millioner sammenlignet med 2017. Det tilsvarer en vekst på fire prosent.

-Vi hadde en rekordomsetning i butikkvirksomheten vår i mai, mens markedet senere opplevde en nedgang i juni. I tillegg preges også Retail-virksomheten av landbrukets utfordringer i 2018-sesongen. Totalt sett gir dette en positiv utvikling i salget for Felleskjøpets butikker, forteller Ulvan.

Konsernets mel- og bakerivirksomhet viste en positiv utvikling i første kvartal og denne utviklingen fortsatte i andre kvartal. Tross lavere omsetning enn i 2017 er driftsresultatet hittil i år forbedret med 8,9 millioner kroner sammenlignet med 2017. Markedsandelen for John Deere ender ved utgangen av juni på 29,1 %. Ved utgangen av juni 2017 var markedsandelen på 23,6 %. Ordrereserven, innenfor virksomhetsområde Maskin, har økt med 35,4 % sammenlignet med utgangen juni 2017.

Ved utgangen av juni 2018 var Felleskjøpets egenkapitalandel på 34,9 %, en økning fra 34,1 % på samme tid i fjor. Netto rentebærende gjeld er i perioden redusert med 37,4 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2017.

-Vår mel- og bakerivirksomhet fortsetter den fine fremgangen med resultatforbedringer som følge at god drift og effektiviseringer. På maskin har vi løftet markedsandelen for John Deere opp mot 30 prosent. Som følge av en snørik vinter med påfølgende vedlikeholdsbehov på maskin og utstyr, har våre verksteder hatt god utnyttelse hele første halvår 2018, avslutter Ulvan.

Kilde: Pressemelding fra Felleskjøpet Agri

Les hele kvartalsrapporten her