1047fda9-1ae3-4723-8fdf-3ac089e26461

Felleskjøpet Agri anbefaler ekstra økning i hveteprisen

21. mars 2022

Felleskjøpet Agri har i dag kommmet med sitt innspill til jordbruksforhandlingene. Det  inneholder ingen konkret anbefaling for målpriser på korn, men de skriver at målprisen på hvete må økes vesentlig mer enn for bygg.

Det understrekes at innspillet er laget før krigen i Ukraina brøt ut, og at de vil bidra aktivt i håndteringen av de landbrukspolitiske og markedsmessige utfordringer som oppstår.

Her er et utdrag av innspillet:

Norske kornprodusenter må få styrket sin lønnsomhet. Lønnsomheten for et gjennomsnittlig kornbruk har over mange år vært lav og kornproduksjonen er blant produksjonene med svakest økonomi. Felleskjøpet Agri ber partene sørge for:
-kostnadskompensasjon for økte kostnader.

-at lønnsomheten i kornproduksjonen løftes til snittet av lønnsomheten i jordbruket i årets oppgjør. Med utgangspunkt i referansebruksberegningene fra 2021 tilsvarer det ca. 30 øre per kilo korn.

-inntektsgapet til andre grupper tettes, i tråd med Hurdalsplattformen og budsjettforliket.

Styrke lønnsomheten i kornproduksjonen og bidra til økt produksjon av mat- og fôrkorn

Felleskjøpet Agri ber om:

-at kornprisen må økes for å styrke lønnsomheten hos bonde og oppnå de politiske målsettingene om selvforsyning, men må i store grad kompenseres i form av prisnedskriving (PNS) og matkorntilskudd. FKA mener en vesentlig del av styrket lønnsomhet i kornproduksjonen kan bestå av økte arealtilskudd.

-at man i årets forhandlinger styrker økonomien også på mindre kornbruk. Det er betydelig variasjon i vederlag til arbeid og egenkapital pr årsverk mellom store og små kornbruk. For å ta vare på kornarealene og unngå tap av arealer og omlegging til gras.

– at en økning i målpris på mathvete kompenseres med minimum 80 % i form av økt PNS og matkorntilskudd. Partene må legge stor vekt på at norsk matkorn og foredlingsindustri ikke taper markedsandeler når prisene igjen normaliseres på verdensmarkedet.

-at målprisen på hvete økes vesentlig mer enn for bygg, for å sikre at hvetedyrking er mer konkurransedyktig mot høytytende byggsorter.

-at partene bidrar til å oppnå ambisjonen om at 90 % av matmelet skal være norsk i 2030, jf. også Hurdalsplattformen om økt selvforsyning. Målet om økt selvforsyning må i hovedsak finansieres med budsjettmidler.

-at partene styrker lønnsomheten for norsk fôrkorndyrkinga i tråd med ambisjonene for å heve inntektene i jordbruket.

-at målprisen for havre økes mer enn for bygg

Felleskjøpet Agri understreker behovet for at økonomien i matkorndyrkinga sikres i år, med de ekstraordinære høye kostnadene, men også at økonomien sikres på lengre sikt. Svært høye internasjonale priser tilsier i at det på kort sikt kan være rom for økt målpris på mathvete, uten vesentlig risiko for økt import. Ved en tilbakegang til et mer normalt prisnivå internasjonalt vil konkurransekraften til norsk matkorn ytterligere svekkes.

 

Styrke lønnsomheten i kornproduksjonen
Kornprisen må økes for å styrke lønnsomheten hos bonde og oppnå de politiske målsettingene om selvforsyning, men må i store grad kompenseres i form av prisnedskriving (PNS) og matkorntilskudd. FKA mener en vesentlig del av styrket lønnsomhet i kornproduksjonen kan bestå av økte arealtilskudd. Det er viktig at partene i forhandlingene gjør en helhetlig vurdering av virkemiddelbruken og at virkemidlene bidrar til å øke markedsandelene for norsk korn, både i verdikjeden for husdyrfôr og for mel- og bakervarer.

Det er betydelig variasjon i lønnsomheten per årsverk mellom store og små kornbruk. For å ta vare på korndyrking i marginale områder og unngå tap av arealer og omlegging til gras, ber FKA om at økonomien styrkes også på mindre kornbruk. Det er i dag ingen virkemidler som sikrer en variert bruksstruktur i kornproduksjonen. Herunder foreslås en styrking av fraktordningene.

Sikre distriktsjordbruket: Styrke fraktordningene og innføre et frakttilskudd til bonde

-FKA ber partene styrke fraktordningene for korn- og kraftfôr slik at økninger i fraktkostnader dekkes og formålet med ordningene sikres.

-FKA ber partene innføre et nytt tilskudd som kompensasjon for fraktkostnader som følge av lang avstand til transittanlegg/målprisanlegg. Tilskuddet må komme kornprodusenten direkte til gode. Nærmere innretning av et slikt tilskudd foreslås gjennomgått av en partssammensatt gruppe og kan iverksettes fra 2023.

Det er behov for å gjeninnføre en ordning som ivaretar det politiske ansvaret for utjamning mellom områder med ulik avstand til industri eller transittanlegg. Felleskjøpet vil påpeke at et nytt tilskudd er avgjørende for å sikre videre drift av kornarealer med lengre avstand til kyst- eller kraftfôranlegg.

Bidra til økt produksjon og etterspørsel av norsk matkorn

FKA understreker behovet for at økonomien i matkorndyrkinga sikres i år, men også at økonomien sikres på lengre sikt. Svært høye internasjonale priser tilsier at det på kort sikt kan være rom for økt målpris på mathvete, uten vesentlig risiko for økt import. Ved en tilbakegang til et mer normalt prisnivå internasjonalt vil konkurransekraften til norsk matkorn ytterligere svekkes. Norsk matmel
utfordres av økende import av hel- og halvfabrikata (RÅK-varer). Denne trenden har de senere år akselerert blant annet grunnet økt andel egne merkevarer (EMV) hos dagligvarekjedene og nyetablering av bakeriutsalgskjeder som baserer seg på deigimport. Også markedsandelen for mel til dagligvare og industri utfordres når internasjonale priser igjen normaliseres.

FKA har et tydelig mål om å øke bruken og preferansen av norsk matkorn og proteinvekster, og mener det er avgjørende å etableres en tydeligere merking av mel og bakervarer med norsk opprinnelse. Felleskjøpet Agri har bidratt til å etablere Partnerskapet for norsk matkorn og plantproteiner. Partnerskapet har som mål at norsk korn og planteproteiner kan ta posisjoner i markedet som i dag utfordres kraftig av import, og jobber mot at 90 % av matmelet skal være norsk i 2030.

Felleskjøpet Agri ber om:
-at en økning i målpris på mathvete kompenseres med minimum 80 % i form av økt PNS og matkorntilskudd. Partene må legge stor vekt på at norsk matkorn og foredlingsindustri ikke taper markedsandeler når prisene igjen normaliseres på verdensmarkedet.

-at målprisen på hvete økes vesentlig mer enn for bygg, for å sikre at hvetedyrking er mer konkurransedyktig mot høytytende byggsorter.

-at partene bidrar til å oppnå ambisjonen om at 90 % av matmelet skal være norsk i 2030, jf. også Hurdalsplattformen om økt selvforsyning. Målet om økt selvforsyning må i hovedsak finansieres med budsjettmidler.

Styrke lønnsomheten for norsk fôrkorndyrking og økt andel norske råvarer i fôret
FKA har i sin bærekraftstrategi et mål om å øke norskandelen i fôret fra dagens 82 % og er involvert i en rekke satsninger, blant annet knyttet til å produsere mer og bedre grovfôr, produktutvikling av kraftfôr og utvikling av nye råvare. Dette er satsinger som vil kunne øke norskandelen i fôrseddelen og gi etterspørsel etter mer norsk korn. Felleskjøpet Agri ber partene:

-styrke lønnsomheten for norsk fôrkorndyrking, i tråd med ambisjonene om å heve inntektene i jordbruket.

-om at målprisen for havre økes mer enn for bygg

-fortsette satsingen på norsk proteinproduksjon og tiltak som styrker grovfôrproduksjonen.

Videreutvikle en bærekraftig kornproduksjon
FKA vektlegger behovet for å styrke tiltak knyttet til karbonbinding i jord, reduserte utslipp fra jord, samt god agronomi som gir høyere avling og bedre kvalitet på kornet, og vil derfor spesielt løfte frem behovet for drenering.

– FKA ber partene om å få på plass en helhetlig satsing på drenering med økt tilskuddssats, vurdering av behovet for rådgivningen, samt vurdere andre flaskehalser.

Kilde: Pressemelding fra Felleskjøpet Agri