Forside Klimakur 20120

Feil i beregningene i Klimakur 2030.

2. mars 2020

Flere bondeårsverk enn først antatt kan forsvinne etter en regnefeil i Klimakur 2030. Nibio hadde opprinnelig glemt å regne inn minsket produksjon av fôrkorn.

Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) har utarbeidet delen om landbruket i Klimakur 2030 på oppdrag fra Miljødirektoratet. Der ble det anslått at 5.448 årsverk vil forsvinne fra norsk jordbruk innen 2030. Nå er tallet justert til 6.350.

– Årsaken var at de privatøkonomiske effektene ble beregnet på grunnlag av kostholdsendringer og dermed produksjonsendringer. Da falt fôrkorn ut, skriver Nibio i en epost til Norges Bondelag som Nationen har fått tilgang til.

I det opprinnelige tallet var altså ikke nedgangen i produksjon av korn til dyrefôr medregnet.

Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag, sier til Nationen at dette viser at usikkerheten rundt klimaberegningene innenfor landbruk er stor.

– Når vi også vet at alle konsekvensene av en slik reduksjon i kjøttforbruket ikke er regnet inn, som tap av kulturlandskap, matberedskap og bosetting i distriktene, mener vi at det ikke er et godt nok grunnlag for å ta en så viktig beslutning rundt kjøttreduksjon, sier hun.

(©NTB