rig5ncepf3pie3fwrick

Et samla landbruk krever tetting av inntektsgapet

5. august 2021

Kraftig inntektsvekst er avgjørende for å utvikle framtidas landbruk. – Et samla landbruk ber politikerne i årets valgkamp om et landbruksløft, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

På initiativ fra Bondelaget går nå organisasjoner og virksomheter i landbruket sammen om #landbruksløftet. Nå utfordres alle stortingskandidater og politiske partier til å heve bondens inntekt betydelig. Inntektsnivået i jordbruket er langt lavere enn i det øvrige samfunn.

-Vi ber konkret om at politikerne i neste stortingsperiode forplikter seg til at inntektene i jordbruket skal opp på samme nivå som andre grupper i samfunnet. Det må skje gjennom de neste, årlige jordbruksoppgjørene. Vi må snu den alvorlige utviklinga i landbruket, og det krever politisk vilje, sier Bjørn Gimming.

Det er mange aktører fra et bredt landbruk, enten produsenter, organisasjoner eller industriaktører, som slutter seg til at det er helt nødvendig å sikre høyere inntekter til bonden. 

-Det er et sterkt signal når et samla landbruk og aktører fra hele bredden i norsk landbruk ber om politisk forpliktelse til at bondens inntekt skal betydelig opp. Et samla landbruk vil sikre vår samlede evne til å forsyne det norske markedet med trygg og god mat. Vi opplever å ha forbruker i ryggen for å få det til, understreker Gimming.

– Inntektsnivået i jordbruket er betydelig lavere enn i samfunnet øvrig. For å skape ny giv i næringen og opprettholde et jordbruk på norske ressurser i framtida, er det helt nødvendig med et inntektsløft for norsk landbruk, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.

– Norsk jordbruk og norsk matindustri står i et gjensidig avhengighetsforhold. Norske jordbrukere er avhengige av en lønnsom norsk matindustri som bearbeider norske jordbruksvarer og industrien er avhengig av lønnsomhet i primærnæringen dersom de også i fremtiden skal få tilgang på disse råvarene. Derfor er det viktig og gledelig at et samlet norsk landbruk nå tar dette initiativet, sier Hoff.

Her er #landbruksløftet

Inntekt er både det viktigste virkemiddelet for å nå måla i landbrukspolitikken og et mål i seg sjøl. Inntektsnivået i jordbruket er nå langt lavere enn i det øvrige samfunn. Dagens utvikling må snus for å skape ny giv i næringa. Tilgang til et nasjonalt marked for norske jordbruksprodukter er avgjørende for et bærekraftig jordbruk og en konkurransedyktig norsk matvareindustri.

Betydelig høyere inntekter er helt nødvendig

-for at bonden kan investere

-for rekruttering

-for å sikre nok og trygg mat til det norske markedet

-for matvareberedskapen

-for å sikre et landbruk i hele landet

-for å opprettholde verdiskapningen i næringsmiddelindustrien og i landbrukssektoren for øvrig

Dette initiativet omfatter bredden av aktører som produserer og bearbeider norske landbruksprodukter- det er summen av alle disse aktørenes samlede innsats og verdiskaping som vil sikre et lønnsomt og bærekraftig norsk landbruk.

Derfor ber et samlet landbruk politikerne i neste stortingsperiode om å forplikte seg til følgende:

Inntektene i jordbruket skal opp på samme nivå som andre grupper i samfunnet. Gjennom jordbruksoppgjørene må jordbruket sikres en årlig kronemessig utvikling som ligger betydelig høyere enn lønnsutviklingen ellers i samfunnet for å komme opp på samme inntektsnivå.

Hva innebærer et inntektsløft?

-en forpliktende opptrappingsplan for tetting av inntektsgapet i løpet av stortingsperioden

-virkemidler som sikrer lønnsom produksjon på små, mellomstore og store bruk over hele landet

-å videreutvikle verktøykassa for markeds og produksjonsregulering

-at produktivitetsveksten kommer bonden til gode

Det felles tallgrunnlaget for jordbruksoppgjøret må fange opp de økonomiske forholdene knyttet til den aktive bonde.

Forutsetninger for å komme opp på samme inntektsnivå som andre er:

 1. Styrket importvern og økt konkurransekraft for norske jordbruksvarer
 2. Økte investeringsmidler for å gjøre nødvendige investeringer lønnsomme
 3. At bonden får sin rettmessige andel av verdiskapningen i verdikjeden for mat og drikke
 4. Økt støtte til klimatiltak

 

Disse organisasjonene og virksomhetene fra et samlet landbruk støtter #landbruksløftet:

 • Norges Bondelag               
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag                 
 • Nortura SA
 • Felleskjøpet Agri                
 • Gartnerhallen SA                                          
 •  Tine
 • Rørosmeieriet                     
 • Grilstad AS
 • Norsk Kylling
 • Midt-Norge Slakteri  AS                    
 • Strand Unikorn og Norgesfôr
 • HOFF SA                               
 • Felleskjøpet Rogaland/Agder                     
 • Furuseth Slakteri AS
 • Fiskå Mølle AS                         
 • Geno SA                                                             
 • Norsk Gartnerforbund
 • Landkreditt                          
 • Norges Skogeierforbund                              
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Sau og Geit              
 • Norsk Fjørfelag                                               
 • Norsk landbruksrådgivning
 • Bondens Marked                 
 • Tyr                                                                      
 • Norske landbrukstenester
 • Norsvin SA                            
 • Norges Bygdeungdomslag                           
 • Norges Pelsdyralslag
 • Norges Bygdekvinnelag    
 • Norges Birøkterlag                                         
 • Hanen
 • Økologisk Norge
 • Norsk Grønt
 • Slakthuset Eidsmo Dullum
 • Fjøssystemer AS
 • Jens Eide AS

KLF med full støtte til inntektsløft i landbruket