Jordbærplukkere
Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Enighet i lønnsforhandlingene for gartneri og jordbruk

29. oktober 2020

Det er enighet i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Mat og drikke om lønnsoppgjøret for gartneri og jordbruksarbeidere. Minstelønn for sesongarbeidere og faste ansatte vil etter dette øke med 3 kroner pr. time, mens for avløsere øker den med 5 kr/time

Her er det de er enige om.

1. Lønnstillegg
Det gis et generelt tillegg på kr. 0,50 pr. 1.4.20.
Det gis et overenskomsttillegg på kr 1,50 pr. 1.11.20.
Ovennevnte tillegg inngår i økningen av minstelønnssatsene .

2. Regulering av minstelønnssatser
Ferie og innhøstingshjelp og faste ansatte : Økes med kr. 3,- pr time pr 1.11.20.
Avløsere: Økes med kr. 5,- pr time pr 1.11.20.

3. Økning av fagbrevtillegg
Fagbrevtillegget økes med kr. 1,25 fra kr 11, 75 til kr 13,00 pr time pr 1.4.20.

4. Matpenger
Overenskomstens matpengesats ved overtidsarbeid økes til kr. 90,-, jfr kap. V, § 5.3.

Rammevilkår:

NHO Mat og Drikke og Fellesforbundet understreker betydningen av at lønns- og arbeidsv ilkår
skal reguleres gjennom overenskomstene som forhandles mellom tariffpartene. Samtidig er det
slik at sentrale rammevilkår for jordbruks- og gartnerinæringene fastsettes gjennom prosesser
der tariffpartene ikke deltar .

Partene er enige om at det er behov for å legge en strategi som kan bidra til bærekraftige
rammevilkår for jordbruks – og gartnerinæringen, danne grunnlag for økt lønnsomhet , bidra til en
forbedring av lønnsnivået i deler av næringen samt ordnede lønns- og arbeidsvilkår . Dette er
nødvendig for å sikre en langsiktig rekruttering av arbeidskraft.

Partene vil sammen ta initiativ overfor øvrige relevante aktører/organisasjoner innen landbruket
og pol itiske myndigheter for å drøfte nødvendige tiltak som kan iverksettes så snart som mulig.
For øvrig viser partene til arbeidet som er gjort i det regjeringsoppnevnte utvalget for innovasjon
og vekst i grøntsektoren, som avga sin rapport i mars 2020.

Kilde. Protokoll fra forhandlingene