Sauer på beite
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Endringer i “Mædi-forskriften” i Trøndelag

15. oktober 2020

Mattilsynet har fastsatt endringer i forskriften om sone for å hindre spredning av mædi i visse kommuner i Trøndelag.( Nord-Trøndeag og Fosen). Det blir et generelt forbud mot flytting av dyr ut fra og inn til sonen, med enkelte viktige unntak. Gyldigheten av kartleggingstestene fra 2019 økes fra 6 til 15 måneder.

Les hele forskriften her

I forbindelse med påvisning av mædi i Trøndelag sommeren 2019 ble det fastsatt en soneforskrift for å bekjempe sykdommen. Bekjempelse av mædi tar tid, dette på grunn av sykdommens snikende forløp og lange inkubasjonstid.

Det er i løpet av året gjennomført smittesporing, kvalitetssikring av sporingsinformasjon, samt gjennomført en kartlegging hvor alle sauebesetninger uten restriksjoner for mædi i mædisonen er prøvetatt.

Vi har nå bedre oversikt over situasjonen enn vi hadde høsten 2019, og vi ser behov for noen justeringer i soneforskriften slik at forskriften er tilpasset den smittesituasjonen vi har nå. Bekjempelsen tar lang tid for denne typen sykdommer, og det er om lag 500 sauebesetninger som fortsatt skal ha drift innenfor sonen. Forskriftsendringene er utarbeidet i samarbeid med Veterinærinstituttet og næringen.

Bakgrunnen for de endringene som er gjort er at vi ser hvor viktig det er å ha kontroll på flytting av dyr, da flytting av dyr er den viktigste årsaken til spredning av mædi. Likevel må regelverket være tilpasset den smittesituasjonen vi har.

Forskriften er endret slik at forbud mot flytting gjelder sau generelt og ikke bare hodyr. Det er viktig å ha kontroll over de som starter med sau og de som holder kopplam i mædisonen. Det er mulig å søke Mattilsynet om tillatelse til oppstart av sauehold og hold av kopplam.

Det er tilføyd to unntak fra forbudet mot flytting av sau ut av sonen. Dette gjelder:

  • Beiting utenfor sonen (for de som har hatt tradisjon for dette)
  • Flytting av vær ut av sonen til sædstasjon

Endring av forskriften gjør at testresultater etter kartleggingsprøver får endret gyldighetstid.

Situasjonen nå i 2020 er mer oversiktlig enn den var høsten 2019. Vi mener ut ifra dette at det er smittemessig forsvarlig å øke gyldigheten av testene fra kartleggingen 2019 fra 6 til 15 måneder.

Kilde: Pressemelding fra Mattilsynet.