Bollestad foran hogstmaskin
Foto: Landbruks- og matdepartementet

Ekstra tilskudd til helmekaniserte drifter med høy driftskostnad

27. mai 2020

Landbruks- og matdepartementet har i dag sendt ut forslag til forskrift for den ekstraordinære tiltakspakken for skogbruksnæringa. Det foreslås tilskudd til helmekanisert tynning, helmekaniserte drifter med høy driftskostnad og taubanedrifter.

Her er utdrag fra forslaget som er sendt på høring, fristen for høringsuttalelser er 2. juni. Les hele forslaget her

§ 1. Formål

Tilskuddsordningen skal avhjelpe negative konsekvenser i skogbruket som følge av utbruddet av Covid-19. Ordningen skal bidra til at skogeiere i økt grad sysselsetter skogsentreprenører til å utføre skogsdrifter der det tas ut tømmersortimenter som det er avsetning for. Samtidig skal viktige miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen ivaretas.

§ 3. Tilskudd til helmekanisert tynning og sen ungskogpleie

Det kan gis tilskudd til tynning og sen ungskogpleie

Det kan gis inntil 75 % tilskudd på den delen av driftskostnaden som overstiger 230 kr/fm3 (fastmassekubikk) rundvirke eller energivirke, begrenset oppad til 120 kr/fm3.

§ 4. Tilskudd til helmekaniserte drifter med høy driftskostnad

            Det kan gis tilskudd for helmekaniserte drifter med høye driftskostnader, herunder:

  1. Vindfallhogst og annen hogst for å ivareta skoghygiene.
  2. Ryddingshogst knyttet til skifte av treslag, der treslagskifte har en miljømessig eller produksjonsmessig begrunnelse.
  3. Foryngelseshogst i områder med lavt uttak av kubikkmasse pr. dekar, herunder lukkede hogster.
  4. Foryngelseshogst med lang terrengtransport. Tiltaket skal i minst mulig grad redusere ressursgrunnlaget for framtidig veibygging.
  5. Foryngelseshogst i bratt terreng eller i terreng med høy vanskelighetsgrad.
  6. Foryngelseshogst med vekslende driftssystemer der transport skjer i flere etapper fram til leveringssted, eksempelvis lektertransport.
  7. Kanthogst langs skogsvei og jordekanter.

Det kan gis inntil 60 % tilskudd på den delen av driftskostnaden som overstiger 160 kr/fm3, begrenset oppad til 120 kr/fm3. Totale driftskostnader omfatter kostnad til hogst og transport fram til leveringssted ved bilvei. Kostnadene med eventuell graving av driftsveier skal ikke inngå i tilskuddsgrunnlaget. Graving av slike driftsveier skal gjennomføres så skånsomt som mulig og i samsvar med forskrift 28. mai 2015 nr. 550 om planlegging og godkjenning av landbruksveier.

§ 5. Tilskudd til taubanedrift

Det kan gis tilskudd til utdrift av skogsvirke med taubane i bestand med stående nyttbart volum under 40 m3 per dekar. Tilskudd etter denne forskriften kommer i tillegg til tilskudd som er gitt etter forskrift 4. februar 2004 nr. 447 om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket § 7.

Det kan gis inntil 80 kr/m3 i ekstra tilskudd til slik taubanedrift.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet