Dette er det flertall for i næringskomiteen.

11. mars 2024
I en meget omfattende innstilling fra næringskomiteen er det flertall for punktene nedenfor. Det er verdt å merke seg at Høyre kun subsidiært støtter regjeringens forslag til inntektsberegning, mens de fremmer et eget forslag om en normeringsfaktor basert på Grytten- utvalget.
 
(Hvilke partier som danner flertallet i parantes.) 
 
I

Stortinget ber regjeringen snarest mulig starte arbeidet med en offentlig utredning som kan legge grunnlag for en stortingsmelding om fremtidens matsystemer der folkehelse, klima, natur og landbruks- og matpolitikk blir satt i sammenheng. (Ap, Høyre, Sp, Sv, Rødt, Venstre og Mdg)

II

Stortinget ber regjeringen vektlegge Norges beredskapspotensial i den videre oppfølgingen av Totalberedskapskommisjonens. (Alle)

III

Stortinget ber regjeringen om å sikre at kritiske samfunnsfunksjoner gis fortrinn ved kriser slik at blant annet handel og produksjon av matvarer går mest mulig normalt under en krise. (Alle)

IV

Stortinget ber regjeringen utarbeide konkrete beredskapsplaner for en krisesituasjon som sikrer alle nordmenn nok mat. (Ap, Høyre, Sp, Sv, Rødt, Venstre og Mdg)

V

Stortinget ber regjeringen om å ta initiativ til å utarbeide en felles nordisk risiko- og sårbarhetsanalyse for forsyningssikkerhet for mat. (Ap, Høyre, Sp, Sv, Rødt, Venstre og Mdg)

VI

Stortinget ber regjeringen arbeide etter et mål om at 50 pst. selvforsyning korrigert for import av fôr, skal nås innen 2030. (Ap, Sp, Rødt og Mdg)

VII

Stortinget ber regjering komme tilbake til Stortinget våren 2025, med en plan for mer plantebasert mat hvor målet er at den samlede norske plantebaserte produksjon skal styrkes og sammenhengen mellom de ulike leddene i verdikjeden skal økes. (Ap, Høyre, Sp, Sv, Rødt, Venstre og Mdg)

VIII

Stortinget ber regjeringen revidere strategien for økologisk landbruk i 2024. (Ap, Sp, Sv, Rødt, Venstre og Mdg)

IX

Stortinget ber regjeringen utrede og prøve ut et teigbasert system, eller tilsvarende, som skal bidra til drift av krevende areal. (Ap, Sp, Sv, Rødt, Venstre og Mdg)

X

Stortinget ber regjeringen gå gjennom tilskuddssystemet for å vurdere om overføringene til jordbruket fører til en styrking av norsk selvforsyning, og at mer jord i Norge tas i bruk til matproduksjon. (Ap, Sp, Sv, Rødt, og Mdg)

XI

Stortinget ber regjeringen legge til grunn følgende inntektsmål: Inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper skal tettes innen 2027. (Ap, Sp og Rødt)

XII

Stortinget ber regjeringen gjennomføre fremtidige jordbruksoppgjør basert på den modell for måling av inntektsnivå, med forutsetninger, avgrensninger og vilkår, som følger av Meld. St. 11 (2023–2024). (Ap, Sp og Venstre) Høyre varsler i innstillingen at de subsidiert vil støtte dette forslaget)

Kilde: Stortinget.no