Tørke
Foto: Halvard Alvik, NTB scanpix

Bruttoproduktet i jordbruket falt med 1,4 milliarder i 3. kvartal.

13. november 2018

I følge de foreløpige beregningene falt bruttoproduktet, i volum,  i jordbruket med om lag 14 prosent i tredje kvartal 2018, fra 10 milliarder i tredje kvartal 2017 til 8,6 milliarder  i tredje kvartal 2018. Det opplyser seniorrådgiver i SSB Nini Barth til Landbruk24.

Følgene av tørken vises nå i nasjonalregnskapet. Tørkeperioden førte til klar nedgang i jordbruksproduksjonen, noe som trakk ned fastlandsøkonomien med 0,2 prosentpoeng, opplyser fra Statistisk sentralbyrå (SSB) tirsdag.

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte med 0,3 prosent i årets tredje kvartal. Sommerens tørke trakk ned veksten.

Svak konsumutvikling, særlig i september, påvirket varehandelsnæringen negativt og dempet også veksten i tredje kvartal, viser nye tall fra statistikken Nasjonalregnskap.

Tjenester ellers, som teknisk og forretningsmessig tjenesteyting samt informasjonsteknologi, hadde klar vekst. Dette er en utvikling vi har sett gjennom flere måneder. Også bygge- og anleggsvirksomhet fortsatte å bidra positivt slik det har gjort over lang tid.

Industriproduksjonen økte med 0,5 prosent i tredje kvartal etter en oppgang på 1,2 prosent kvartalet før.

Husholdningenes samlede konsum falt med 0,2 prosent, etter en vekst på 1,0 prosent kvartalet før.

SSB-tallene viser dessuten at petroleumsinvesteringene økte med 13,2 prosent fra første til andre kvartal og fortsatte å øke i tredje kvartal.

Eksporten av varer og tjenester økte samlet sett med 0,9 prosent i tredje kvartal. Det var særlig råolje og naturgass som bidro til oppgangen.

Sysselsettingsveksten gjennom første halvår fortsatte inn i tredje kvartal. Sesongjustert vekst i tredje kvartal er beregnet til 0,4 prosent, tilsvarende rundt 10.700 sysselsatte.

NTB