Foto: Torbjørn Tandberg
Foto: Torbjørn Tandberg

Borch svarer om bruk av realrente

30. mars 2023

Landbruks- og matminister Sandra Borch har i dag svart på spørsmålet fra Rasmus Hansson (MDG) om bruk av realrente i grunnlagsmaterialet for jordbruksoppgjøret. Spørsmålet er basert på en misforståelse skriver hun blant annet.

Spørsmålet fra Hansson hadde følgende ordlyd:

Den fiktive kapitalinntekten eller verdiøkningen som følge av prisstigning finnes ikke i bondens reelle inntekt fra år til år, og kan ikke benyttes som en kontantstrøm i avtale­oppsettet. For jordbrukets kontantstrømmer eksisterer ikke denne gevinsten eller tapet. Mener statsråden, som har to representanter fra Landbruksdepartementet i Budsjettnemnda for jordbruket, at «effekt av finansiering» likevel fortsatt skal benyttes som en faktisk kontantstrøm når jordbrukets innbetalinger og utbetalinger stilles opp i Totalkalkylen?»

Her er svaret fra Borch i sin helhet:

“Budsjettnemnda for jordbruket består av fagpersoner blant annet fra jordbruksavtalepartene og har som oppgave å utarbeide omforent grunnlagsmateriale til jordbruksoppgjøret innenfor rammer gitt av Stortinget og avtalepartene. Innenfor disse rammene forholder jeg meg til det grunnlagsmaterialet som nemnda avgir, og går naturligvis ikke inn med politisk instruksjon av nemndas datainnsamling og faglige vurderinger av enkeltheter i beregningene.

Det synes for øvrig som spørsmålet er basert på en misforståelse, siden Totalkalkylen ikke er et regnskap basert på kontantstrøm. Det regnskapsmessige resultatet er blant annet basert på at kapitalslitet er beregnet av prisjustert saldo som gir høyere avskrivninger enn bonden har i sitt regnskap. Samtidig er beregningen av rentekostnader basert på realrente. Disse avvikene fra vanlige regnskapsmessige prinsipper henger sammen. Inntektsutvalget (NOU 2022:14) foreslo å gjøre opp Totalkalkylen etter vanlige regnskapsmessige prinsipper, og viste at det ville gitt et høyere regnskapsmessig resultat.

Jeg vil også vise til at regjeringen med jordbruksoppgjøret i 2022 viste at arbeidet med å bedre jordbrukets inntektsmuligheter ikke henger på beregningsmessige teknikaliteter i grunnlagsmaterialet.”

Kilde: Stortinget.no