Foto: Landbruks- og matdepartementet.
Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Borch bekrefter at ammekua er med

9. november 2021

Etter at regjeringen varslet at de vil øke investeringsstøtten med 200 millioner kroner utenom jordbruksavtalen i statsbudsjettet for 2022 har det blitt tvil om hvilke produksjoner midlene er rettet mot. Spesielt har det vært spørsmål om investeringer for å oppfylle løsdriftskravet for ammeku blir prioritert.

Landbruk24 har fått følgende svar fra landbruks- og matminister Sandra Borch, formidlet av kommunikasjonsenheten i departementet: 

-I regjeringens nylig fremlagte tilleggsproposisjon for statsbudsjettet for 2022, fremgår det at styrkingen av investeringsvirkemidlene i landbruket på 200 mill. kroner bl.a. skal gå til investeringer innen melkeproduksjon for å følge opp løsdriftskravet.  Virkemidlene kan også gå til ammekuproduksjon. Departementet vil komme tilbake med nærmere presiseringer av innretning på de ekstra investeringsvirkemidlene i oppdragsbrev til Innovasjon Norge som ventelig sendes Innovasjon Norge ved årsskifte.

To ulike formuleringer i proposisjonen

I proposisjonen som regjeringen har sendt til Stortinget er det to formuleringer som omtaler de ekstra investeringsvirkemidlene. I den generelle omtalen av endringene står det: “Regjeringen foreslår å øke støtten til investeringer i landbruket med 200 mill. kroner.
Økningen vil blant annet gå til små- og mellomstore melkebruk for å følge opp kravet om løsdrift for all storfeproduksjon i 2034.”

Mens det i kapitlet som beskriver endringer på LMD’s budsjett står: “Sammenlignet med Gul bok 2022 foreslår regjeringen en økning av rammen til investeringstilskudd på 200 mill. kroner, til 879,5 mill. kroner. Økningen skal blant annet gå til små- og mellomstore melkebruk for å følge opp løsdriftskravet.”

Tyr stoler på at ammekua er med

Daglig leder i TYR, Per Sigve Lien sier til Landbruk 24 at han nettopp har hørt Sandra Borch snakke på Landbruksdirektoratets digitale fagkonferanse «Verdiskaping i utmark». -Der presiserte hun at de ekstra investeringsmidlene også gjelder ammeku, så jeg føler at vi har fått bekreftet at ammekua er med. Vi støtter oss også på uttalelsen fra Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson Per Vidar Kjølmoen, som uttalte til Bondebladet 4. november, at pengene skal gå til både bruk med melke- og ammekyr sier Lien.