Kyr i løsdrift.
Foto: Tine Mediebank

Bondetinget om kvoteordningen for melk

6. juni 2019

Kvoteordningen for melk ble også i dag tema på årsmøtet i Norges Bondelag. Telemark Bondelag fremmet en sak, der de tar til orde for at all omsetning av kvoter skal skje gjennom staten, og at kvoteleie skal avvikles. Dette forslaget fikk kun 14 stemmer. Styrets og representantskapets forslag ble vedtatt, med et tilleggsforslag om å hindre spekulasjon med melkekvoter.

Her er det som ble vedtatt:

Kvoteordningen for mjølk er et sentralt virkemiddel i norsk landbrukspolitikk. Kvoteordningen må utvikles på en måte som sikrer legitimitet og politisk støtte for ordningen på lang sikt, og som samtidig gir tilstrekkelig forutsigbarhet for næringa. Norges Bondelag vil sikre/utvikle kvoteordningen for mjølk, med særlig vekt på å øke andelen eid kvote blant aktive mjølkeprodusenter og å få ned kvoteprisene. Endringer av kvoteordningen vil få konsekvenser for den enkelte bonde. Dette må derfor vurderes nærmere og ses i sammenheng med endringer i forholdstall/evt nedskalering av totalmengde kvote i forbindelse med bortfall av eksportstøtte.

I tillegg ble dette forslaget fra Hedmark og Møre og Romsdal vedtatt med et meget knapt flertall.

“Forslagsstillerne foreslår at styret skal jobbe med konkrete tiltak for å begrense utbredelsen av spekulasjon med mjølkekvoter. Vi ber styret ta med følgende forslag i sine vurderingerFjerne muligheten for fremleie av mjølkekvote

-Fjerne muligheten for kjøp av kvote hvis produsenten ikke er i aktiv drift. Det må kunne gis mulighet til å søke om dispensasjon for brukere som ønsker å starte opp mjølkeproduksjon innen en gitt frist etter kvotekjøp.

-Inndra andel av kvote som ikke har vært produsert de siste fem åra – differansen mellom produsert volum og gjennomsnittlig kvotefylling i landet (94 % per nå). Dersom det er leid kvote som ikke er produsert, er det den som skal inndras.

-Sette begrensning for hvor lenge ei kvote kan sove/leies ut, slik at man ikke kan sitte på en produksjonsrettighet til «evig tid», uten å ta opp produksjonen igjen.

-Den som har leid mjølkekvota har forkjøpsrett til leid kvote ved endt leieperiode.”