Rundballpressing
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Bonden arbeider litt mer enn forutsatt

17. mars 2021

Artikkelen er redigert kl 12.00
De første resultatene fra den store landbrukstellinga i 2020 ble lagt fram av SSB i dag. De viser at det er utført nesten 45 000 årsverk i jordbruket i 2020. Det betyr at reduksjon i arbeidsforbruket i jordbruket er litt mindre enn anslått i de siste jordbruksoppgjør.

I jordbruksoppgjøret i 2019 ble det forutsatt at det ble utført 44 370 årsverk i jordbruket i 2020, altså 630 årsverk mindre enn det som tellinga viser. Det som er tydelig er at nedgangen i arbeidsforbruk flater ut i norsk jordbruk.

Arbeidsinnsatsen i jordbruket gjekk ned med 37 prosent frå 1999 til 2010. Frå 2010 til 2020 er det ei svakare reduksjon med ein nedgang på 12 prosent. I dei to same tidsperiodane har talet på jordbruksbedrifter blitt redusert med høvesvis 34 og 17 prosent.

Flest arbeidstimar utført på mjølkebruk

Det var gardsbruka som driv med mjølkeproduksjon frå storfe som utførte flest arbeidstimar i 2020. Dei utførte 13 200 årsverk eller 4 100 timar per bruk noko som er 13 prosent meir enn i 2010. Storleiken på buskapen auka frå 21,4 til 29,9 mjølkekyr per bruk. Storleiken på buskapen aukar altså langt meir enn arbeidsinnsatsen, og ei forklaring kan være meir automatisering og bruk av mellom anna mjølkerobotar som minskar arbeidsinnsatsen i næringa.

Auke i arbeidsinnsatsen i hagebruket

I 2020 var det 1 400 gardsbruk som hadde hagebruksvekstar som viktigaste produksjon. Dette er ei arbeidsintensiv næring som sysselset mange sesongarbeidarar, og i alt blei det utført 5 600 årsverk i 2020. Dette er ei auke på 14 prosent frå 2010. I alt blei 80 prosent av utførte timar i hagebruket utført av innleigd arbeidskraft.

Talet på bruk med hagebruksvekstar har gått svakt tilbake frå 2010. Utførte årsverk per eining viser 3,0 i 2010 og 4,0 årsverk i 2020. Auke i arbeidsinnsatsen skuldast i hovudsak at jordbruksbedrifter med grønsaker på friland og i veksthus vert større.

 

Arbeidstimer utført i jord- og hagebruk

29 prosent er leid hjelp

I teljinga er det kartlagd kven som har utført arbeidet innan husdyrhald, jord- og hagebruk. For heile landet under eitt stod brukar og ektefelle/sambuar for 61 prosent, familiemedlemmer for 9 prosent og anna fast og tilfeldig hjelp for 29 prosent av arbeidstimar utført i jord- og hagebruk i 2020.

Saken oppdateres

Kilde: SSB