Einar Frogner
Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Forslag om at Bondelagets “regionreform” skal gjennomføres innen 2021

6. februar 2019

Organisasjonsutvalget i Norges Bondelag har lagt fram sin endelige rapport, de foreslår at det blir ett fylkesbondelag innen hvert fylke. Sammenslåingen bør være ferdig innen 1. april 2021 foreslår utvalget som har vært ledet av Einar Frogner. Utvalgets rapport skal behandles i styret og årsmøte i Norges Bondelag.

Her er sammendraget av utvalgets forslag

1. Norges Bondelag etablerer en felles modell for alle fylkeslag etter ny fylkesinndeling, med ett fylkesbondelag innenfor fylkene. Norges Bondelags årsmøte 2019 gjør vedtak om at dagens fylkeslag i de nye fylkene slås sammen. Det skal være en fleksibel innfasing. Det er et mål at sammenslåinger skal være gjennomført seinest 1. april 2021.

2. Administrasjonen utarbeider et forslag til en satsing på organisasjonsutvikling for vitalisering og fornying av medlems- og lokallagsarbeid. Styret etablerer prosjektet.

3. Lokallagenes representasjon på fylkesårsmøtene skal være én utsending pr lokallag, samt tilleggsrepresentasjon på utsendinger innenfor intervallet 1 pr 50 medlemmer til 1 pr 200 medlemmer. Fylkeslagenes årsmøter bestemmer tilleggsrepresentasjonen.

4. Fylkesstyrene bør ha 5 – 9 årsmøtevalgte faste medlemmer. Det velges 3 varamedlemmer i nummerorden.
Det er valgfritt for fylkene å velge en eller to nestledere. Fylkesårsmøtet avgjør størrelsen på fylkesstyret og spørsmålet om en eller to nestledere. Framtidige endringer må vedtas i to årsmøter etter hverandre. NBU og NBK velger hver for seg ett medlem med personlig varamedlem til de nye fylkesstyrene.

5. I representantskapet møter fylkeslaga med to representanter pr. fylke. Viken (tre sammenslåtte fylker) får tre representanter. Dette skal være leder og 1. nestleder og en ekstra for Viken. Fylkeslagene får da til sammen 21 representanter. 2020 vil være et overgangsår inntil alle fylker er slått sammen. Sammenslåtte fylkeslag kan møte med to representanter i overgangsåret, og Viken tre.

6. Representasjon i årsmøtet i Norges Bondelag ut fra medlemstall videreføres med 1/600 Minimumsrepresentasjonen i sammenslåtte fylker endres til 5. Ut over dette møter medlemmer i representantskapet i årsmøtet.

7. Det utarbeides en felles mal for instruks for fylkenes valgnemnder. Denne må tilpasses i hvert enkelt fylke. Regional representasjon innen fylket må vektlegges i instruksen, i tillegg til andre kriterier. Fylkesårsmøtene vedtar denne instruksen. Denne malen bør ferdigstilles slik at de fylkene som ønsker hurtig sammenslåing kan vedta instruks på fylkesårsmøtene våren 2019.

Kilde: Nettsidene til Norges Bondelag