Foto: Tor Jakob Solberg
Foto: Tor Jakob Solberg

Bonde- og Småbrukarlaget aksjonerer foran Stortinget

16. juni 2021

I forbindelse med at Stortinget behandler jordbruksoppgjøret i dag arrangerer Norsk Bonde- og Småbrukarlag en aksjon. 

Du kan følge aksjonen direkte her

Kjersti Hoff innledet aksjonen med en tale, der hun kort forklarte hvor jordbruket brøt jordbruksforhandlingene.
Hun kommenterte også merknadene fra næringskomiteen, og sa at hun håper SP og AP støtter forslaget fra SV om at inntekstgapet skal tettes innen fire år. 

Medlemmene av næringskomiteen fikk overrakt dette oppropet fra en rekke organisasasjoner.

Dette ble fulgt opp av appeller fra organisasjoner og bønder.
-Fagforbundet
-Natur og Ungdom
-Norges Bygdekvinnelag
– Vegard Vigdenes, melkebonde fra Stjørdal
-Norges Bondelag, v/ leder Bjørn Gimming
– Bondeopprøret. v/Tor Jakob Solberg
-Økologisk Norge
-Attac
-Latin- Amerikagruppene i Norge
-Framtiden i Våre hender

Før aksjonen har Landbruk24 stilt noen spørsmål til Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Har du en kommentar til næringskomiteens merknader til jordbruksoppgjøret når det gjelder

Reguleringsvolum for svinekjøtt?

-Det er viktig og bra at Næringskomiteen har tatt innspillene i høringen til følge og ikke setter et tak på reguleringslager for gris slik regjeringen hadde gjort i proposisjonen. 3000 tonn som de hadde foreslått er alt for lite for å kunne ha mest mulig norsk sjølforsyning også når vi har topper av etterspørsel.  Nå skal dette vurderes og avgjøres i Omsetningsrådet. Det er en klok og riktig konkretisering.

 

Opposisjonens merknader om tallmaterialet og inntektsnivå?

-Opposisjonen tar «Bondeopprøret» og innspillene fra faglagene til følge. En brei gjennomgang og vurdering er viktig for å få forståelse og tillitt til grunnlagsmaterialet. Resultatene etter en evt slik inngang må kvalitetsikres mot Stortingets mål for norsk landbrukspolitikk og sikre en mangfoldig matproduksjon i hele landet.

 

Og til slutt, vil du oppfordre AP og SP å stemme for SV sitt forslag om å tette inntektsgapet innen fire år?

-Både AP og SP sier de vil ha en opptrappingsplan for å tette inntektsgapet. Dermed er  jeg overraska over at de ikke er med og støtter SV sitt forslag om en 4 årig plan for å nå dette. Det håper jeg de gjør i Stortingsbehandlingen.

Saken oppdateres.