Korn
Illustrasjonsfoto

Bonde frifunnet for kornsmugling, dømt for bedrageri.

3. desember 2020

En bonde fra Halden er i Borgarting lagmannsrett frifunnet for kornsmugling fra Sverige, men han ble dømt for bedrageri for å ha gitt feil opplysninger i forbindelse med avlingsskadeerstatning.

Hele dommen kan leses her

I tingretten ble han dømt til to års fengsel for å ha solgt 2 100 tonn korn som var dyrket i Sverige til norske kornmottak, og i tillegg gitt feil opplysninger i søknad om avlingsskadeerstatning i 2018. Lagmannsretten har nå frifunnet bonden for kornsmuglingen, men opprettholdt dommen for bedrageri i forbindelse med avlingsskadeerstatning. Han dømmes nå til 120 dagers ubetinget fengsel.

Manglende lovhjemmel

Lagmannsretten finner det bevist at bonden har solgt korn til norske kornmottak som er dyrket i Sverige, men de mener lov og forskrifter har vært for uklare til at noen kan dømmes for dette.
Her er et utdrag av dommen:

“Hensynet til norsk landbrukspolitikk kan etter lagmannsrettens syn vanskelig tillegges avgjørende vekt ved tolkningen sett opp mot ordlyden i tollforskriften § 5-4-4 første ledd bokstav a, og den entydige uttalelsen fra Toll- og avgiftsdirektoratet som lagmannsretten må legge til grunn har eksistert over tid. Tollfritaket for grenseboere gjelder et begrenset antall jordbrukere, og norske bønder produserer etter det opplyste ikke mer enn 50 % av Norges behov for kornprodukter. Forpaktning av større arealer i Sverige mot intet eller lite vederlag, er formodentlig et nyere fenomen foranlediget av Sveriges inntreden i EU i 1995, slik at urimeligheter/betenkeligheter tollvesenet i dag fokuserer på ikke nødvendigvis det samme problemet da tollfritaksbestemmelsen fikk sin utforming i 1972.

Det at svenskprodusert korn kan leveres på norsk mølle og medføre utbetaling av for høy pris og utgjøre et avtalebrudd med kornmottaker, og muligens et bedrageri i forhold til staten, uten at lagmannsretten har noen mulighet til å konkludere om det siste slik saken er opplyst, fremstår heller ikke dette som avgjørende poenger. Tollovgivning fremstår verken som et nødvendig eller tilstrekkelig virkemiddel for å motvirke slik avtale-/lovbrudd.”

Avlingsskadeerstatning

Lagmannsretten dømmer bonden for å ha gitt uriktige opplysninger i forbindelse med avlingsskadeerstatning i 2018. Retten mener han har forledet fylkesmann til å innvilge for mye erstatning med kr 273 184,55. Størrelsen på det uberettigede erstatningskravet alene gjør at bedrageriet må bedømmes som grovt, skriver en enstemmig lagmannsrett i dommen.

Kilde: Lovdata.