Fabrikkskilt Nortura Malvik
Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Bedre resultat for Nortura

19. juni 2019

Driftsresultatet i 1.tertial økte med 88 millioner kroner mot fjorår. Positive effekter fra endring i produktmiks, et sunnere og mer balansert marked, samt iverksatte tiltak (‘Forbedringsprogram’) knyttet til råvarer, svinn og personalkostnader bidro til en svært positiv resultatutvikling i tertialet. Første tertial er normalt det svakeste i Nortura som følge av sesongmessig lav kapasitetsutnyttelse, og resultatet er høyt sammenlignet med oppnådde resultater for første tertial tilbake i tid.

– Vi er veldig fornøyd med å levere et av de beste resultatene Nortura har hatt i første tertial. Dette viser at de tiltakene vi har iverksatt gir positiv effekt, sier konstituert konsernsjef Hans Thorn Wittussen.

Konsernets driftsinntekter i første tertial endte på 7,4 milliarder kroner, en økning på 2,1 % målt mot fjorår. Økt omsetning i datterselskapene, vekst i Priorporteføljen og økt salg i proffmarkedet og salg av helt slakt til industrimarkedet bidrar til omsetningsvekst. Lavere merkevaresalg av Gildeprodukter trekker isolert omsetningen ned.

Markedsandelen for Norturas merkevarer hadde isolert sett en nedgang på 2 %-poeng til 34,5% mot samme periode i fjor. Kategoriene kylling, egg, postei, hermetikk og spekevarer har positiv salgsutvikling mot fjorår, mens salg av deiger, stykket kjøtt, pålegg og kakeprodukter går tilbake.

Kjedenes egne merkevarer (EMV) øker sin andel i dagligvaremarkedet fra 39,8% til 42,1%.

Personalkostnadene er på nivå med fjorår i tertialet, opp 3 millioner kroner. Kostnadsveksten skyldes økt aktivitet i datterselskapene, mens kostnaden i morselskapet er redusert som følge av lavere produksjonskvantum i kombinasjon med personalkostnadsrettede tiltak.

EBITDA i første tertial bedres med 90 millioner kroner mot samme periode i fjor. Nedgang i merkevaresalget og økt salg av helt slakt gjennom industrikanalene bidro isolert sett til lavere marginer i morselskapet, men positive effekter fra endring i produktmiks, et sunnere og mer balansert marked, samt iverksatte tiltak (‘Forbedringsprogram’) knyttet til råvarer, svinn og personalkostnader bidro til en svært positiv resultatutvikling i tertialet.

Netto finansresultat i tertialet er bedret med 1,5 millioner kroner mot fjorår. Bedret resultat fra tilknyttede selskaper og positive valutaeffekter løfter resultatet, mens økt finansieringskostnad trekker motsatt vei.  Egenkapitalandelen er 32,6% ved utgangen av første tertial, en økning på 1,2 %-poeng fra samme tidspunkt i fjor. Netto rentebærende gjeld dividert med EBITDA kommer ut på 3,8 – justert for engangsposter i EBITDA er forholdstallet 3,3. Hensyntas 50 % egenkapitalkvalitet i Norturas hybridobligasjonslån er forholdstallet justert for engangseffekter 3,0.

Resultat før skatt viser et underskudd på 36 millioner kroner i første tertial, 90 millioner kroner bedre enn året før. Første tertial er normalt det svakeste i Nortura som følge av sesongmessig lav kapasitetsutnyttelse, og resultatet er høyt sammenlignet med oppnådde resultater for samme periode tilbake i tid.

Kilde: Børsmelding fra Nortura