Mink
Foto: Norges Pelsdyralslag

Wormdahl reagerer på at de ikke er varslet om “dommen” for pelsdyrbøndene

27. november 2019

Kommunikasjonssjef for Norges Pelsdyralslag reagerer sterkt på at Landbruks- og matdepartementet går til pressen med forskriften som avgjør pelsdyrbøndenes skjebne, før de har fått lese forskriften.

Wormdal sier til Landbruk24 at de ikke har sett forskriften, og kan ikke uttale seg om den nå i kveld. Men hun reagerer på at de ikke har fått forberede sine medlemmer på hva som er lagt fram, før journaliser nå ringer rundt for å få kommentarer til dokumentet som avgjør deres skjebne.

Landbruk24 har nå fått tilgang til forskriften, og gjengir den her i sin helhet.

§ 1 Formål
Forskriften skal gjennom nærmere bestemmelser om avviklingsperiode og kompensasjon redusere de negative konsekvensene som forbudet i lov om forbud mot hold av pelsdyr § 1 har for pelsdyroppdrettere.


§ 2 Definisjoner
I denne forskriften forstås med:
a) pelsdyroppdretter: den fysiske eller juridiske personen som disponerer eller har disponert pelsdyr med sikte på salg eller annen utnyttelse av pelsen b) pelsdyr: mink (Mustela vison), sølvrevtyper (Vulpes vulpes), blårevtyper (Vulpes lagopus) og krysninger mellom disse revetypene.


§ 3 Grunnvilkår for rett til kompensasjon
Kompensasjon etter denne forskriften ytes til pelsdyroppdrettere som holdt pelsdyr for pelsdyrproduksjon 15. januar 2018. Slik kompensasjon ytes også til pelsdyroppdrettere som den 15. januar 2018 hadde et opphold i pelsdyrholdet som følge av at de etter pelsing i andre halvår 2015 eller senere deltok i et organisert opplegg for sanering av smittsom dyresykdom, men disponerte et intakt anlegg for hold av pelsdyr med sikte på å gjenoppta produksjonen.
Det er et vilkår for rett til kompensasjon at pelsdyroppdretteren ved tidspunktet for vedtak om kompensasjon har avsluttet pelsdyrproduksjonen. Kompensasjonen kan ikke benyttes til å bedrive handel med skinn. Hvor pelsdyroppdretteren bedriver handel med skinn, må bokføringen innrettes slik at det kan dokumenteres at forrige punktum er oppfylt.
Kompensasjon etter § 7 kan også ytes til eiere av pelsdyrhus som den 15. januar 2018 var leid ut til pelsdyroppdrettere som omfattes av første ledd.


§ 4 Avviklingsperiode
Pelsdyroppdrettere som omfattes av § 3 første ledd, kan uten hinder av forbudet i lov om forbud mot hold av pelsdyr § 1 holde pelsdyr fram til 1. februar 2025.


§ 5 Kompensasjon etter avvikling
Ikke-realiserbar drifts- og anleggskapital som tilhører pelsdyroppdretteren og som har vært brukt i pelsdyrvirksomheten, kompenseres med bokført verdi ved utgangen av regnskapsåret 2017, men fratrukket 7 prosent pr. år etter dette (syv prosent årlig avskrivning) til og med det siste året med pelsdyrproduksjon ved virksomheten. For ikke-realiserbar drifts- og anleggskapital som brukes både innenfor og utenfor pelsdyrvirksomheten, fastsetter fylkesmannen skjønnsmessig hvor stor andel av kapitalen som skal inngå i grunnlaget for kompensasjon. Pelsdyroppdretterens andel av bokført verdi av pelsingsanlegg som har vært benyttet i pelsdyrvirksomheten, og som ikke inngår i annen pelsdyroppdretters kompensasjonsgrunnlag, inngår også i grunnlaget for kompensasjon.
Det gis videre en kompensasjon på 420 kroner pr. avlstispe av mink og 840 kroner pr. avlstispe av rev. Denne kompensasjonen utmåles på grunnlag av gjennomsnittlig antall avlstisper slik det fremkom i godkjente søknader om produksjons- og avløsertilskudd i første og andre søknadsomgang i 2017. For pelsdyroppdrettere som ikke hadde avlstisper i 2017, men som omfattes av § 3 første ledd andre punktum, legges gjennomsnittlig antall avlstisper i de to siste søknadsomgangene før sanering til grunn. For pelsdyroppdrettere som ikke søkte om produksjons- og avløsertilskudd, utmåles denne kompensasjonen på grunnlag av annen dokumentasjon på antall avlstisper.
Pelsdyroppdrettere som har foretatt større påkostninger i pelsdyrvirksomheten etter 10. januar 2017, men før 15. januar 2018, kan etter en individuell vurdering gis en høyere kompensasjon for ikke-realiserbar kapital enn det som følger av første og andre ledd.
Pelsdyroppdrettere som er født 1. februar 1963 eller tidligere, og som tar ut alderspensjon etter fylte 62 år, men før fylte 67 år, gis kompensasjon for lavere årlig alderspensjon som følge av dette uttaket, dersom vedkommende ikke har annen lønns- eller næringsinntekt som overstiger to ganger grunnbeløpet etter folketrygdloven § 1-4. Denne kompensasjonen utbetales årlig med 16.700 kroner for hver hele måned vilkårene er oppfylt fram til den 1. i måneden etter at vedkommende har fylt 67 år.


§ 6 Alternativ kompensasjonsutmåling for oppdrett av mink
Kompensasjon kan som alternativ til utmåling etter § 5 første og andre ledd, gis med 2.150 kroner pr. avlstispe av mink. Utmåling skjer på slikt grunnlag som følger av § 5 andre ledd andre til fjerde punktum.


§ 7 Kompensasjon for kostnader til riving og opprydding
For riving og opprydding av pelsdyrhus som var i bruk 15. januar 2018, gis kompensasjon som dekker de faktiske kostnadene hensyntatt videresalg og gjenvinning av materialer. Kompensasjonen forutsetter at arbeidet skjer etter en på forhånd godkjent plan. Planen skal inneholde eventuelt tilbud fra tjenestetilbyder på rivings- og oppryddingsarbeidet. Kompensasjonen forutsetter også at anskaffelsesloven og -forskriften følges når det inngås kontrakter om slikt arbeid dersom disse reglene kommer til anvendelse, jf. anskaffelsesforskriften § 1-3.
Pelsdyroppdretterens egeninnsats kan inngå i dokumenterte kostnader etter første ledd. Ved beregningen av kostnadene legges det til grunn at egeninnsatsen skal kompenseres etter l.tr. 48 i statens regulativ.


§ 8 Søknad og frister
Søknad skal fremsettes på søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet.
Fristen for å søke om kompensasjon etter § 5 første, andre og tredje ledd og § 6 er 12 måneder etter avvikling av pelsdyrholdet. Fristen utløper likevel ikke i noe tilfelle før 12 måneder etter at denne forskriften er trådt i kraft.

Søknad om kompensasjon etter § 5 fjerde ledd inngis for hvert enkelt år søkeren har oppfylt vilkårene i bestemmelsen. Fristen for å søke er 31. august det påfølgende året.
Frist for innsendelse av plan for godkjenning etter § 7 første ledd er 31. desember 2025.


§ 9 Administrasjon, dispensasjon og klage
Landbruksdirektoratet administrerer ordningene etter denne forskriften. Vedtak om kompensasjon fattes av fylkesmannen.
Landbruksdirektoratet kan dispensere fra § 3 første ledd dersom pelsdyroppdretteren av tvingende grunner utenfor dennes kontroll hadde et midlertidig opphold i pelsdyrholdet 15. januar 2018.
Fylkesmannen kan i særlige tilfeller dispensere fra § 8 andre, tredje og fjerde ledd.
Vedtak fattet av fylkesmannen som førsteinstans kan påklages til Landbruksdirektoratet.


§ 10 Opplysningsplikt og kontroll
Søker av kompensasjon plikter å gi alle opplysninger som fylkesmannen og Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å forvalte ordningen i forbindelse med både søknad og kontroll.
Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet kan foreta befaring og stedlig kontroll, og søker av kompensasjon plikter å gi nødvendig bistand til dette.


§ 11 Avkorting av kompensasjon
Dersom en pelsdyroppdretter på tidspunktet for kompensasjonsvedtaket er ilagt forbud mot hold av pelsdyr (aktivitetsforbud) i medhold av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 33, skal kompensasjonen etter §§ 5 og 6 avkortes med 30 prosent.


§ 12 Tilbakebetaling og foreldelse
Dersom pelsdyroppdretteren har mottatt en utbetaling som ikke er berettiget, kan det feilutbetalte beløpet kreves tilbakebetalt fra mottakeren. Tilsvarende gjelder differansen mellom utbetalt beløp og redusert tilskudd som følge av vedtak om avkorting etter § 11.
Krav om tilbakebetaling av kompensasjonstilskudd foreldes etter tre år. Foreldelsesfristen starter å løpe når vedtak om tilbakebetaling fattes.

§ 13 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks.

Kilde. Landbruks- og matdepartementet