Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Vil ikke innføre et dyrevelferdstilskudd

6. januar 2023

Landbruksdirektoratets og Mattilsynets anbefaler at det ikke innføres et dyrevelferdstilskudd basert på deltakelse og tilfredsstillelse av kravene i dyrevelferdsprogram. Dette er konklusjonen i en utredning som ble bestilt av partene i jordbruksoppgjøret. 

Landbruksdirektoratets og Mattilsynets vurdering er at eventuelt dyrevelferdstilskudd basert på deltakelse i dyrevelferdsprogram og overholdelse av kravene i programmet neppe vil ha vesentlig betydning for dyrevelferden, siden deltakelse i programmene i praksis er obligatorisk for produksjon i næringsmessig omfang, og de økonomiske sanksjonene er relativt kraftige for de som over tid ikke overholder kravene, skriver de i oppsummeringen

Dyrevelferdsprogrammene

Husdyrnæringa har valgt å arbeide for bedre dyrevelferd gjennom nasjonale dyrevelferdsprogram. Krav og tiltak i dyrevelferdsprogrammene for den enkelte art/produksjonsform er formalisert som bransjeretningslinjer, hvor plikter hos den enkelte bonde, varemottaker og bransje er beskrevet.

Hovedelementer i dyrevelferdsprogrammene er

-Veterinærbesøk

-Kompetanseheving og holdningsskapende arbeid

-Data fra slakteri som grunnlag for vurdering/virkemiddelbruk

-Eksterne KSL-revisjoner

-Avvik og avikshåndtering.

 

Mattilsynet godkjenner/anerkjenner dyrevelferdsprogrammene etter vurdering av om innholdet minst er i tråd med gjeldene dyrevelferdsregelverk og om programmet kan fremme etterlevelse av regelverket. Det er fire programmer for fjørfe, henholdsvis for slaktekylling, kalkun, verpehøns, og avlsdyr slaktekylling og kalkun. Videre er det program for henholdsvis svin og storfe, og program for sau er under utvikling med planlagt puljevis innføring fra slutten av 2023.

Programmene for slaktekylling, kalkun og svin er forskriftsfestet. I praksis er også de øvrige programmene obligatoriske for så å si all kommersiell produksjon, med forbehold for sau, hvor det fra starten er planlagt at det skal være obligatorisk for produsenter med mer enn 30 vinterfôra sauer. For geit er det ikke konkrete planer om dyreholdsprogram.

Kilde: Landbruksdirektoratet