Foto: Landbruks- og matdepartementet.
Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Veksthusnæringen får kompensasjon for høye strømpriser

17. desember 2021

Regjeringen foreslår å innføre en ordning med delvis kompensasjon for merkostnader til elektrisk kraft i veksthusnæringa. Ordningen skal være søknadsbasert, og gjelde for perioden desember 2021 til og med mars 2022.

Kostnadene til elektrisk kraft har økt kraftig i det siste. Dette har skapt en akutt vanskelig økonomisk situasjon for veksthusnæringa.

– Regjeringen har tatt innspillene fra bransjen på stort alvor og har de siste ukene jobbet fram en ny og særskilt kompensasjonsordning for veksthusnæringen. Jeg er glad for at vi har fått på plass en slik ordning som hjelper veksthusnæringa i en vanskelig situasjon. Næringa har de siste årene kuttet 70 prosent av sine klimagassutslipp ved å gå over til fornybar energi. Det må ikke bli et tapsprosjekt at de har omstilt produksjonen i en mer miljø- og klimariktig retning, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ba 10. desember om en særskilt søknadsbasert støtteordning for veksthusprodusenter, som en del av regjeringens arbeid med kompensasjonsordninger.

Elektrisk kraft utgjør en stor andel av de samlede kostnadene i veksthusnæringa, opp mot 50 prosent av variable kostnader. Kostnads­økningene de siste månedene har derfor ført til en svært vanskelig situasjon for disse produsentene.

Regjeringen har lagt opp til en ordning der veksthusprodusentene kan søke Landbruks­direkto­ratet om en delvis kompensasjon for dokumenterte merkostnader til elektrisk kraft på 50 prosent over 70 øre/kWh (ekskl. mva.) for perioden desember 2021 til og med mars 2022.

– Generelt mottar veksthusnæringen lite støtte over jordbruksavtalen, og det finnes ingen ordinær tilskuddsordning som kan brukes til å støtte denne produksjonen. For veksthusnæringen er situasjon særlig krevende, fordi elektrisk kraft utgjør en stor andel av de samlede kostnadene for denne produksjonen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Gartnerforbundet er lettet

– Dette er svært gode nyheter og vi er veldig lettet. Norsk Gartnerforbund  har jobbet hardt og bedt om en kompensasjonsordning siden midten av november. Vi er nå veldig glad og det har kommet en ordning og at regjeringen har strukket ut en hånd til gartneriene. Det betyr at vi er hørt, og at regjeringen vil hjelpe næringen, sier NGFs leder Katrine Røed Meberg i en pressemelding.

Ordningen vil gi gartnerne god hjelp, men det vil i følge Gartnerforbundets beregninger fortsatt være store ekstrautgifter. Våre estimat tilsier at ca 1/3 av merkostnadene dekkes ( i perioden des – mars), men dette er selvfølgelig avhengig av strømprisene fremover.

-En skulle alltids ønske at man fikk dekket mer, men samtidig har vi sett at dette har vært vanskelig å få på plass en ordning. Det er viktig at dette vil gjelde alle i veksthusnæringen , også for de som produserer planter og blomster. Det er også viktig at den trår i kraft raskt og at den er enkel å søke om. Dette betyr mye for veksthusnæringen!

Bonde- og Småbrukarlaget godt fornøyd

– Jeg er svært glad for at veksthusnæringa får noe kompensasjon for den økende strømprisen nå og at dette ble klart før vi går inn i jula. Det gir mer forutsigbarhet, noe som kan sikre mer norske grønnsaker og blomster, sier leder Kjersti Hoff i en pressemelding. 

 

Etter et møte med Norsk Gartnerforbund, tok Norsk Bonde- og Småbrukarlag initiativ til en kompensasjonsordning for veksthusnæringa. Vi kontaktet statsråd Sandra Borch for å finne løsninger på den alvorlige krisa. 10. desember sendte vi sammen med Norges Bondelag brev til statsråden hvor vi ba om en søknadsbasert støtteordning for å avlaste en næring med store likviditetsutfordringer grunnet de eskalerende strømprisene. 17. desember ble det klart at veksthusnæringa får delvis kompensasjon.
 
 

– Vi er godt fornøyde med regjeringens raske og løsningsorienterte tilnærming i denne saken, sier Hoff. 

Bondelaget: -Skaper forutsigbarhet

– Dette er noe vi har jobbet for, og vi er fornøyde med at regjeringen også ser behovet for ekstra kompensasjon til veksthusnæringen. Strømkostnader er en stor andel av næringas samlede kostnader, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

– Dette er en kompensasjon for de ekstraordinære høye strømprisene. Det er helt nødvendig med denne kompensasjonen for å bidra til å skape forutsigbarhet og mulighetene for å produsere gjennom denne vinteren. Dette skaper også forutsigbarhet for oppstart av produksjon for en ny sesong, sier Gimming.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet