Slaktegriser
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Variasjon i dyrevelferden for norske griser

17. januar 2023

Mattilsynet har i 2021 og 2022 gjennomført inspeksjon i 582 svinebesetninger. Det er avdekket ett eller flere regelbrudd i vel halvparten av de inspiserte svinebesetningene. Veldig ofte gjaldt regelbruddene for lite rotemateriale, strø og behandling av syke og skadde dyr.

Målene med inspeksjonene har vært å få oppdatert kunnskap om hvordan griser i Norge har det, hvorvidt dyreholdere og veterinærer etterlever regelverk som har betydning for grisers velferd, og på hvilke områder det er behov for forbedring.

Tilsynskampanjen viser at det er stor variasjon i hvordan norske griser har det. For mange produsenter har brudd på regelverket knyttet til strø, rotemateriale og syke og skadde dyr. Men vi har også sett at mange svineprodusenter driver bra. Noen driver godt over kravene i regelverket, andre driver dårlig eller veldig dårlig.

– Det at vi finner regelverksbrudd i mer enn halvparten av svineholdene, er ikke godt nok, sier administrerende direktør i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal.

– Det er dyreholders ansvar å sørge for god velferd for grisene. For å sikre en varig god bedring i svinenæringa, må hele nettverket rundt dyreholder bidra. Bondeorganisasjonene, næringen og andre aktører i nettverket, vil i tillegg til Mattilsynet, kunne bidra til god dyrevelferd i norsk svineproduksjon. Vi vi må med våre ulike roller jobber godt sammen, ha en god dialog og utveksle relevant informasjon, sier Godal.

Syke og skadde dyr får ikke god nok oppfølging

Nesten én av fire dyreholdere oppfylte ikke kravene til behandling av syke og skadde dyr. Når griser ikke får den behandlingen de skal når de er syke eller skadde, har det stor påvirkning på deres trivsel.

– Det er vondt for grisen å være syk eller skadet, og Mattilsynet ser svært alvorlig på at så mange som en fjerdedel av svineprodusentene ikke tar seg av syke og skadde griser på en tilfredsstillende måte. Det er for dårlig, sier Godal.

Mange griser får ikke nok rotemateriale og strø

De to vanligste regelbruddene var at det ikke ble gitt nok strø og/eller rotemateriale. Cirka én av tre oppfylte ikke kravene til rotemateriale, og cirka én av fire oppfylte ikke kravene til strø. Dette påvirker velferden til veldig mange griser.

– Vi ser at dyrevelferden på landsbasis kan få et viktig løft hvis kravene til rotemateriale og strø etterleves, sier Godal.

Grisen skal ha en ren, tørr og bekvem liggeplass. Mangel på strø kan blant annet føre til gnagsår, etsing av sår i huden og infeksjoner. Tilstrekkelig strø er derfor viktig både for grisenes trivsel, komfort og helse.

Nok rotemateriale av god nok kvalitet er viktig for grisens mentale helse. Mangel på rotemateriale kan føre til stress og frustrasjon hos den enkelte gris. Dette kan komme til uttrykk gjennom halebiting, som igjen gir fysisk smerte hos andre griser.

Region øst er best i klassen

Det er en langt større andel svineprodusenter som driver i tråd med regelverket i region øst, enn i de andre regionene. Av de sammenlignbare regionene, var det i region sør og vest vi avdekket størst andel besetninger med mange regelbrudd og størst andel tilfeller av mangelfull behandling av syke og skadde dyr. Det var også her Mattilsynet har måttet bruke de sterkeste reaksjonsformene.

I region Stor-Oslo var det også en stor andel besetninger med mange regelbrudd og med regelbrudd knyttet til behandling av syke og skadde dyr. Det er imidlertid større usikkerhet knyttet til disse tallene, ettersom grunnlaget er mindre.

Alle veterinærer brukte bedøvelse og smertestillende ved kastrering av gris

Mattilsynet har i tilsynskampanjen også undersøkt om veterinærer som kastrerer smågris har brukt bedøvelse og langtidsvirkende smertestillende. Alle de 121 veterinærene som har fått tilsyn, har brukt dette.

– Dette resultatet er vi svært fornøyd med, og det er helt i tråd med det vi forventer av veterinærer som driver praksis i Norge. Dette er et vanlig inngrep i svineproduksjon, og det er derfor svært viktig at det gjøres på en måte som sikrer dyrevelferden til smågrisene, sier Godal.

Følg presentasjon av rapporten her i dag, 17. januar klokken 13-14: https://www.youtube.com/watch?v=Xf2tilLml00 

Les hele rapporten på Mattilsynet.no

Kilde: Pressemelding fra Mattilsynet