Siv Jensen
Foto: Finansdepartementet

Utvalg vil ha full moms på mat, Siv Jensen sier nei.

15. mai 2019

Et ekspertutvalg som har vurdert systemet for merverdiavgift, går inn for at ordningen utformes med bare én sats. Det betyr at de vil ha full moms på mat. Utvalgsleder Vibeke Hammer Madsen overleverte rapporten til finansminister Siv Jensen i dag.

I begrunnelsen skriver utvalget blant annet. ” Fordelingshensyn bør ivaretas av inntektsskatten og overføringssystemet. Et målrettet tiltak for å få ned forskjellen i matvarepriser mellom Norge og våre naboland kan være å redusere importvernet. Importvernet kan forklare halvparten av prisforskjellen på matvarer i Norge sammenlignet med Sverige og Danmark.”

Finansministeren mottok rapporten på vegne av regjeringen.

– Regjeringen har ikke tatt stilling til noen av forslagene og vil lytte til innspill, sa hun, men kom så med en klar mening om forslagene:

– Jeg ønsker likevel å understreke at denne regjeringen er opptatt av å holde skatter og avgifter nede for folk flest, og jeg er opptatt av å støtte opp om de hensyn som ligger bak både lav og nullsatser i dag, sa Siv Jensen.

– Jeg ser derfor ikke for meg at regjeringen vil foreslå å fjerne alle lav og nullmomssatser slik utvalget foreslår, la hun til.

Sterke reaksjoner

Også Virke – organisasjonen utvalgsleder Hammer Madsen inntil nylig ledet – reagerer kraftig på anbefalingene og kaller Jensens reaksjon betryggende.

– Forskjellene i Norge vil øke, og med dette forslaget må barnefamiliene betale mer for mat, kultur og opplevelser. Dette forslaget kan ikke legges i skuffen raskt nok, sier Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen.

Bondelagets Arnstein Tveito frykter økt matmoms.

– Økes matmomsen i Norge, skyver vi i praksis enda flere over svenskegrensen og sørger samtidig for at flere norske arbeidsplasser innen landbruk og matindustri går tapt, sier han.

NHO reiseliv viser til at norsk overnattingsmoms allerede er i Europa-toppen.

– En ny momsøkning vil være svært ødeleggende for en næring som sysselsetter mange til tross for presset lønnsomhet, sier direktør Kristin Krohn Devold.

Her er noen utdrag av det utvalget skriver om matmomsen.
Statens inntekter fra merverdiavgiften på matvarer og alkoholfrie drikkevarer utgjør om lag 22 mrd. kroner i 2019. Dersom satsen settes opp fra 15 pst. til 25 pst. vil staten få en merinntekt på omtrent 14,6 mrd. kroner under forutsetning av at husholdningene betaler hele avgiftsøkningen og ikke endrer forbruket av matvarer og alkoholfrie drikkevarer. Matvarer og alkoholfrie drikkevarer utgjør omtrent 12 pst. av husholdningenes forbruksutgift i alt. Dersom husholdningene bærer hele avgiftsøkningen, vil økte matvarepriser legge beslag på én prosentenhet av deres samlede konsumutgifter. Med en så vidt stor kostnadsøkning er det sannsynlig at husholdningene kutter noe ned på samlet forbruk og endrer forbrukssammensetningen litt fra matvarer til andre varer og tjenester (som hovedsakelig har alminnelig sats på 25 pst. i dag). Videre er det sannsynlig at produsenter og forhandlere blir belastet med en del av avgiftsøkningen. Merinntekten til staten av satsøkningen kan derfor bli noe mindre enn med forutsetningene om uendret konsum og full prisovervelting.”

“Oppsummert mener utvalget at hensynet til et enhetlig og enkelt merverdiavgiftssystem tilsier at satsen for næringsmidler økes til alminnelig sats. Redusert merverdiavgift på næringsmidler er ikke et målrettet tiltak verken for å ivareta fordelingshensyn, folkehelseformål, støtte barnefamiliene eller redusere grensehandelen. “

Kilde: Finansdepartementet og NTB