Nortura logo
Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX .

Underskudd for Nortura i 1.tertial.

19. juni 2018

Nortura la idag fram resultatet for 1 tertial. Resultat før skatt viser et underskudd på 126 millioner kroner i 1.tertial. Dette er klart svakere enn fjoråret, som hadde et relativt sterkt 1. tertial-resultat. På grunn av sesongmessige variasjoner i etterspørsel og produksjon, er første tertial vanligvis betydelig svakere enn andre og tredje.

Les hele pressemeldingen fra Nortura her

Hele tertialrapporten finner du her

Driftsresultatet i morselskapet Nortura SA er på -143 millioner kroner. Dette omfatter kjernevirksomheten  i konsernet å bringe slaktedyr og egg fra bonde til foredlede varer av kjøtt og egg i butikk.
Utviklingen skyldes i hovedsak lavere marginer på salget av rødt kjøtt. Økte papp- og distribusjonskostnader, som følge av overgang til grossist styrt distribusjon, og en ugunstig salgsvridning fra dagligvare- til industrimarkedet forklarer marginsvekkelsen.

Norturas markedsandeler i tilførselsmarkedet for firbente faller mot fjoråret. Markedsandelen
for fjørfe er markedsstyrt og andelen her er fortsatt synkende. For egg har markedsandelen
økt noe i forhold til fjoråret.
Foredlet kvantum kjøtt har en nedgang på 790 tonn (-2,1 %) (alle dyreslag) i 1T 2018 målt mot samme periode i fjor.

– Det var ventet et svakt 1. tertial som følge av at overgang til grossist styrt distribusjon i hovedsak fant sted i 2. halvår i fjor. Det treårige forbedringsprogrammet 2018-2020 i Nortura følger planen, og flere av tiltakene må få virke noe lenger før vi ser en bedring i de økonomiske resultatene, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.