Illustrasjonfoto: F. Meyer
Illustrasjonfoto: F. Meyer

Uendrede omsetningsavgifter i 2. halvår

23. juni 2023

Omsetningsrådet har i dag behandlet omsetningsavgifter for 2. halvår. Det blir ingen endringer i satsene for kjøtt, egg og melk. 

Egg

Omsetningsavgiften på egg holdes uendret på kr 1,00 per kg. Oppdatert budsjett for 2023 endres ved noe lavere forbruk siden redusert verpeperiode ikke er nødvendig- Inntekten fra omsetningsavgiften anslås å bli litt høyere og inngående fond er noe lavere. Det foreslås derfor ingen endringer i avgiften. 

Uendret omsetningsavgift på kjøtt  

Omsetningsavgiftene for storfe, svin og sau/lam forblir uendret. Reguleringskostnadene er justert noe ned sammenlignet med opprinnelig budsjett. Samtidig er inntektene også noe nedjustert. Det foreslås derfor ingen endringer.  

Uendret omsetningsavgift på melk 

Omsetningsavgiften for melk forblir på 7,0 øre per liter. Tine har orientert Omsetningsrådet om oppdatert budsjett for markedsreguleringen av melk for 2023. Det reviderte budsjettet som er lagt frem inneholder ingen store endringer sammenlignet med det som ble lagt til grunn i januar 2023, og det er derfor ikke grunnlag for å justere omsetningsavgiften per 1. juli 2023.  

Maksimal avgift 6 øre per kg  

Omsetningsrådet foreslår for LMD at maksimalavgiften for korn fastsettes til 6,0 øre per kgilo fra 1. juli 2023 til 30. juni 2024. Det er LMD som vedtar maksimalavgiften, og det tas derfor forbehold om deres behandling av forslaget fra Omsetningsrådet.  
 
Omsetningsavgiften for korn vil bli endelig fastsatt av Omsetningsrådet den 22. august. 

Nye satser for forskningsavgift 

Satsene øker for egg og kjøtt som følge av økning i planlagt engrospris for andre halvår 2023, og økte målpriser for melk i jordbruksavtale 2023-2024. For korn går satsen ned som følge av at målprisen ble satt ned for mathvete i årets jordbruksoppgjør. Det er Landbruksdirektoratet som regner om satsen for forskningsavgift på 0,35 prosent av avgiftsgrunnlaget (pris) til kronesatser for norsk produksjon av egg, kjøtt, korn og melk. 

Forskningsavgift kreves inn på både norskproduserte og importerte landbruksprodukter og går til å finansiere forskning innen landbruks- og matsektoren. Midlene forvaltes av et eget styre oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet, og det gis støtte til forskning i hele verdikjeden fra primærleddet til industri- og forbrukerleddet. Les mer om forskningsmidlene for jordbruk og matindustri på Landbruksdirektoratets nettsider.

Her finner du satsene og mer informasjon.

Kilde: Landbruksdirektoratet